Transformatie dagbesteding

Arold Derix mocht voor een gemeente met ruim 34.000 inwoners de opdracht transformatie dagbesteding uitvoeren. Als gevolg van de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de dagbesteding basis, inclusief vervoer. Een vorm van dagbesteding waar voornamelijk oudere inwoners, uitsluitend op grond van een indicatie, gebruik van maakten.

Opdracht transformatie dagbesteding

Deze gemeente had zich tot doel gesteld de dagbesteding basis te transformeren. Deze transformatie moest leiden tot een algemene voorziening, die dichter bij de inwoners is georganiseerd.
Dichterbij betekent in dit geval een goede spreiding over het gebied. In beginsel moet in elke wijk/kern een voorziening aanwezig zijn. Hier moeten mensen terecht kunnen. Vervoersstromen moeten daarmee zoveel mogelijk worden beperkt. De dagbesteding wordt gecombineerd met inloop en ontmoeting. Er wordt zo min mogelijk onderscheid gemaakt tussen doelgroepen, maar er is wel aandacht voor de specifieke behoeften van bijzondere doelgroepen.

Doel

Belangrijk doel bij deze transformatie was het ontlasten van mantelzorgers. Dit kon alleen gerealiseerd worden door inloop, ontmoeting en dagbesteding meer in de directe omgeving te organiseren. Door dit eenvoudig toegankelijk te maken, hebben mantelzorgers meer mogelijkheden om de zorg even aan anderen over te laten en zo tijd voor zichzelf te krijgen.

Werkwijze

Uitgangspunt voor de gemeente was dat de lokale aanbieders van dagbesteding zelf vorm moesten gaan geven aan de transformatie. De rol van de gemeente beperkte zich tot een regisserende rol. Voor de aanbieders was dit een ingrijpende verandering. Zij moesten nu gaan samenwerken en intensiever contact hebben, meer dan alleen incidenteel op casusniveau.

Onze adviseur Arold Derix is in deze opdracht met de aanbieders rond de tafel gaan zitten. Daarbij is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, zijn de uitvoeringstaken benoemd en is een planning opgesteld. Op basis hiervan zijn afspraken gemaakt over de financiering.  De gemeente heeft hiervoor een aanzienlijk extra bedrag beschikbaar gesteld om de plannen in volle omvang te kunnen realiseren. Dit met name vanuit de overtuiging dat het investeren aan de voorkant (preventie en basisvoorzieningen) ertoe zal leiden dat op termijn aan de achterkant (de zware en dure zorg) aanzienlijke besparingen mogelijk zijn.

Resultaat

In bijna alle kernen en wijken zijn inmiddels voorzieningen gerealiseerd voor inloop en ontmoeting. De deelname is sterk gestegen en inwoners (met of zonder beperking) hebben allerhande initiatieven genomen voor gezamenlijke activiteiten.

Er is een veel bredere samenwerking ontstaan met bijvoorbeeld GGZ inloop, vrijwilligersorganisaties en voorzieningen voor geestelijk gehandicapten, waardoor op de diverse locaties een steeds meer gemêleerd gezelschap aanwezig is en met elkaar leuke dingen doet.

Wilt u meer weten over Arold en zijn opdrachten, klik dan op de foto om naar zijn profiel te gaan.

Arold Derix

Adviseur