Inburgering

De nieuwe Wet Inburgering (WI) gaat op 1 juli 2021 in. Het doel van de nieuwe Wet inburgering is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk, op het voor hen hoogst haalbare niveau, Nederlands leren spreken en schrijven. Daarnaast heeft de vernieuwde wet ook het doel om deze nieuwkomers zo snel mogelijk, het liefst betaald, werk te laten krijgen. Op deze manier kunnen zij zo volwaardig mogelijk participeren in Nederland.

In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Hierbij wordt van de gemeente verwacht dat deze een verbinding maakt met de uitvoering van andere taken in het sociaal domein. Hierbij in het bijzonder met werk en participatie.  Op deze pagina geven wij de hoofdlijnen van de nieuwe Wet inburgering 2021 aan.

Inburgeringsplichtigen

De inburgeringsplicht geldt voor iedere vreemdeling, van 16 jaar tot de AOW-leeftijd, die zich duurzaam in Nederland vestigt en een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen statushouders en gezinsmigranten. De inburgeringsplicht geldt ook voor geestelijk bedienaren en vreemdelingen met een niet-tijdelijk humanitaire verblijfsstatus. Statushouders krijgen de mogelijkheid om in het AZC deel te nemen aan het programma ‘Voorbereiding op de inburgering’ van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) . Dit programma is gericht op het leren van de Nederlandse taal en vormt een eerste oriëntatie op de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt.
Voor gezinsmigranten begint de voorbereiding op inburgering al in het land van herkomst. Hier leggen zij verplicht een basisexamen inburgering bij de ambassade af.

Rol Dienst uitvoering Onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stelt vast wie inburgeringsplichtig is. Om dit te bepalen maakt de DUO gebruik van gegevens van de Immigratie- Naturalisatiedienst (IND) over de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling.

Regierol gemeente

In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Door juist deze regierol aan de gemeente te geven kan deze een betere verbinding leggen tussen de wettelijke taken in het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld de  Wmo, Jeugdwet, Participatiewet of schuldhulpverlening en inburgering. Nieuwkomers maken veelal gebruik van een of meerdere voorzieningen op grond van deze wetten in het sociaal domein.

Taken gemeente

De gemeente krijgt in de nieuwe Wet Inburgering de volgende taken toegekend:

  1. Een brede intake door of onder regie van de gemeente: Tijdens de intake brengt de gemeente de persoonlijke situatie en leerbaarheid van de nieuwkomer in beeld.
  2. Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP): Op basis van de brede intake stelt de gemeente in overleg met de nieuwkomer een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) op.
  3. Aanbodplicht gemeente: Gemeenten krijgen een aanbodplicht om er zorg voor te dragen dat er tijdig een inburgeringsaanbod wordt gedaan dat aansluit bij de leerroute en elementen, die in het PIP zijn vastgelegd. Gezinsmigranten en overige migranten krijgen geen aanbod van de gemeente, omdat ze geacht worden hun inburgering zelf te kunnen regelen.
  4. Voorgang bewaken van de nieuwkomer:  Van gemeenten wordt verwacht dat zij nieuwkomers periodiek uitnodigen voor een voortgangsgesprek. Hierbij geldt een minimum van twee gesprekken in de eerste twaalf maanden na aanvang van de inburgeringstermijn.
  5. Bieden van maatschappelijke begeleiding: Deze is gericht op het regelen van praktische zaken en het vergroten van de kennis van de Nederlandse samenleving om zo zelfredzaamheid en de participatie van statushouders te versterken.
  6. Financiële ontzorging in de eerste zes maanden van verblijf:  Het doel van deze vorm van financiële ondersteuning is het voorkomen van financiële problemen en het creëren van zelfredzaamheid en rust.
  7. Leveren van kwaliteit in aanbod: Er wordt verwacht van gemeentes dat zij handelen bij signalen van misstanden en kwaliteit bieden in het aanbod.

Het nieuwe inburgeringsstelsel bevat verschillende mogelijkheden voor gemeentelijke samenwerking. Wij staan voor u klaar om u te ondersteunen bij het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 en het tot stand brengen van gemeentelijke samenwerking. Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op via de contactpagina of klik op één van de profielfoto’s.

Meer weten over een thema of onderwerp?