Monitor POH GGZ Jeugd

De Monitor POH GGZ Jeugd is, naast onze implementatietrajecten POH GGZ Jeugd, een ondersteunend product dat we aanbieden voor gemeentes. Veel gemeentes zetten al een praktijkondersteuner GGZ Jeugd in bij de huisartsenpraktijk om ondersteuning te bieden. De POH GGZ Jeugd is laagdrempelig beschikbaar voor jeugdigen, die met psychische klachten bij de huisarts komen. Met de inzet van een POH GGZ Jeugd moet daarnaast ook het aantal onnodige doorverwijzingen naar specialistische jeugdzorg sterk worden verminderd. Door zelf kortdurend en passende hulp te bieden kan veertig tot zeventig procent van deze doorverwijzingen voorkomen worden. Dit levert gemeentes als snel een besparing van meer dan een half miljoen euro op jaarbasis, per fulltime praktijkondersteuner GGZ Jeugd op. Dit dus bovenop het feit dat de jeugd eerder, sneller en beter geholpen wordt.

Effecten meten

Het is voor gemeentes belangrijk om inzicht te krijgen in de kosten van jeugdzorg. Daarom adviseren wij elke gemeente, die gebruik maakt van de POH GGZ Jeugd, de effecten van deze inzet goed te meten. Alleen dan kan gemeten worden of én wanneer de juiste zorg wordt geboden en of dit ook tot een kostenbesparing leidt. Om de effectiviteit goed te kunnen meten, hebben wij samen met Horsthouse IT Development een uniek monitoringsprogramma voor gemeentes ontwikkeld, de Monitor POH GGZ Jeugd.
Deze Monitor is een zeer gebruiksvriendelijk online registratiesysteem dat inzicht biedt voor zowel de POH GGZ Jeugd, de huisartsen en de gemeente. Door middel van een jaarlijks abonnement kan elke gemeente zich op de monitor aan laten sluiten. De monitor wordt vervolgens zo ingericht dat alle betrokken partijen toegang krijgen tot dit systeem. Eventuele uitbreidingen kunnen hier ook als maatwerk en naar wens aan worden toegevoegd. De POH GGZ Jeugd kan vervolgens in het online systeem gegevens registreren, welke zonder het zien van persoonsgegevens ook te benaderen zijn door de betrokken huisartsen en de gemeente. Zo hebben alle partijen vierentwintig uur per dag inzicht in de effectiviteit van de inzet van de POH GGZ Jeugd.

Wat inzichtelijk gemaakt wordt met de geregistreerde gegevens in de Monitor POH GGZ Jeugd

In elke Monitor zijn al verschillende standaard functionaliteiten en meetinstrumenten opgenomen. De Monitor kan daarnaast nog verder naar de wensen en eisen van de desbetreffende gemeente worden ingericht en uitgebreid. De standaard functionaliteiten, die in de Monitor zijn opgenomen zijn onder andere het effect van de inzet, gegevens voor kwaliteitsverbetering en data om de rendement te meten. Hieronder leggen wij kort uit wat in de verschillende standaard functionaliteiten kan worden uitgelezen.

Het effect van de inzet meten door gegevens als;

 • Het aantal kinderen/jongeren dat de POH GGZ hebben bezocht.
 • Met welk type problematiek de kinderen/jongeren bij de POH GGZ Jeugd komen.
 • Welke interventies er ingezet worden ingezet.
 • Of deze aangeboden interventies afdoende zijn.
 • Welke bepaalde probleem-interventie combinaties succesvol werken en welke juist niet.
 • Met welke betrokken instanties wordt overlegd of samengewerkt.
 • Wat het effect van overleg of samenwerking is.
 • Hoe de effectiviteit van de POH GGZ Jeugd samenhangt met diens opleidings- en ervaringsniveau.
 • In welke gevallen nog wel wordt doorverwezen en waarom.
 • Waar de kinderen/jongeren naar doorverwezen worden.

Kwaliteitsverbetering onderzoeken door gegevens als;

 • Of er samenhang is tussen de problematiek en gekozen interventies met leeftijd.
 • Of de problematiek en gekozen interventies ook samenhang hebben met geslacht.
 • Welke specifieke kennis noodzakelijk is ten behoeve van vroeg herkenning en preventies (denk aan eetstoornissen of trauma).
 • Op welke specifieke probleemgebieden doorverwijzen problematisch is of verloopt.
 • Of bij doorverwijzing gevraagd is aan de POH GGZ Jeugd om overbruggingszorg te bieden en of deze daadwerkelijk is geboden.

Het rendement van de inzet inzichtelijk maken door gegevens als;

 • Hoeveel kinderen door de POH GGZ Jeugd afdoende geholpen zijn.
 • Welk aantal kinderen/jongeren nog wel zijn doorverwezen en naar welke instantie.
 • Hoeveel tijd het de POH GGZ Jeugd kost en welke kosten daaraan verbonden zijn.
 • Wat de bereikte besparing is door de inzet van de POH GGZ Jeugd.

Beleidsinformatie op basis van geregistreerde gegevens

Aan de hand van de gegevens uit de monitor kan er door de alle betrokken partijen beter preventief gewerkt worden. De gegevens bieden daarnaast ook een duidelijk inzicht in de verschillende besparingsmogelijkheden en de reeds bereikte besparingen. De gegevens uit de monitor helpen om beter beleid op te stellen, dit te onderbouwen en zorg nog gerichter in te kunnen kopen.

Het online registratieprogramma

Zodra uw gemeente is aangesloten op de Monitor, verzorgen onze adviseurs de aanmelding en accountregistratie. Het monitoring programma is daarna online toegankelijk via een account. Inloggen op het persoonsgebonden account kan zowel op desktop als op smartphone en tablet.
De Monitor is zeer gebruikersvriendelijk voor alle partijen en voldoet aan de regelgeving betreffende de registratie en verwerking van zorggegevens. De invoer en registratie van gegevens, vraagt slechts beperkte inspanning van de Praktijkondersteuner GGZ Jeugd. Het programma is speciaal voorzien van een goede classificatiemethode voor problematiek (de CAP-J). In de database worden kind-gegevens versleuteld en geanonimiseerd opgeslagen. De POH GGZ Jeugd is de enige partij, die bij de kind-gebonden gegevens kan en deze kan bijwerken of wijzigen. Andere gebruikers, zoals de huisartsen en gemeentes kunnen alleen geaggregeerde en geanonimiseerde informatie inzien. Op deze wijze voldoet de monitor volledig aan de privacy wetgeving.

Samenwerking met Jeugdhulporganisaties Molendrift en Accare

Sinds mei 2021 werken wij officieel samen met Molendrift en Accare aan een vervolg van landelijk onderzoek naar de effecten van de POH GGZ Jeugd binnen huisartsenpraktijken. Molendrift en Accare werken altijd nauw samen met Praktijkondersteuners Jeugd, huisartsen en met gemeenten. Het onderzoeksrapport over Jeugdhulp bij de Huisarts (november 2019) was dan ook niet mogelijk geweest zonder de hulp van ruim 51 Praktijkondersteuners Jeugd, die gegevens over 2439 cliëntentrajecten registreerden.
Met de Monitor POH GGZ Jeugd vergemakkelijken wij de registratie, waardoor het voor POH’s en gemeenten laagdrempeliger wordt om mee te doen aan het vervolgonderzoek. Bovendien zijn met de webtool de monitorgegevens doorlopend te raadplegen voor de onderzoekers, maar ook voor gemeenten, huisartsen en POH’s. Dat maakt snellere kennisdeling mogelijk.  Met diezelfde (geanomiseerde) gegevens doen Molendrift en Accare samen landelijk vervolgonderzoek naar de inzet en het effect van het werk van de POH’s GGZ Jeugd. Daarbij is er ook ruimte om te onderzoeken of we met de verzamelde data lokale vragen kunnen beantwoorden.

Resultaten van het onderzoek

Jaarlijks presenteren Molendrift en Accare de resultaten van het onderzoek in inhoudelijke bijeenkomsten aan alle lokaal betrokkenen. Hierbij gaat het niet alleen om de aantallen en kosten, maar ook om belangrijke bevindingen over de problematiek, de verschillende interventies en de effecten van de inzet. Er wordt ook gekeken hoe zich dat beeld binnen een gemeente of regio verhoudt tot het landelijk beeld. Dit is een geweldig aanknooppunt voor verdere verbetering en het bieden van effectievere jeugdhulp.

De resultaten van het eerste landelijke onderzoek en het vervolgonderzoek worden gepubliceerd op www.jeugdhulpbijdehuisarts.nl. Deze website is voor iedereen vrij te benaderen. Hier vindt u naast onderzoeksresultaten ook aanvullende informatie, als kostenrendement modellen, profiel- en functieomschrijvingen van de POH GGZ Jeugd.

Meer informatie over de monitor

Wilt u meer informatie over de Monitor, download ons informatieblad of neem contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvende demonstratie.
Wilt u meer weten over onze implementatietrajecten, klik dan op het dossier implementatietrajecten POH GGZ Jeugd.
Bent u benieuwd naar de onderzoeksresultaten van Molendrift en Accare, kijk op de website van jeugdhulp bij de huisarts.

Om meer te weten te komen over onze adviseurs, kunt u op de foto van de desbetreffende adviseur klikken om naar het persoonlijk profiel te gaan.

 

 

 

 

Jochem Heerkens - adviseur Monitor POH GGZ Jeugd

Jochem Heerkens

Adviseur Monitor POH GGZ Jeugd

Caspar Rauws

Caspar Rauws

Adviseur & Ontwikkelaar
Monitor POH GGZ Jeugd

jeugdhulp bij de huisarts logo website onderzoek
Horsthouse IT Development
Accare logo
Logo Molendrift

Heeft u een vraag?