Participatie

Onder participatie verstaan we actieve deelname in de samenleving. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met gezondheidsproblemen, laaggeletterdheid en schulden participeren minder in de samenleving. Naast wetgeving en voorzieningen bestaan verschillende initiatieven om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren om te participeren. 

Monitor POH GGZ Jeugd Participatiewet Laaggeletterdheid

Participatiewet

De Participatiewet is in 2015 ingevoerd en moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. Onze adviseurs zetten verschillende middelen in om de weg naar werk te versoepelen. 

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

In Nederland leven nog te veel mensen, die functioneren onder het N1 – basisgebruiker – Nederlandse taalniveau. Onze adviseurs begeleiden, adviseren en implementeren beleid om laaggeletterdheid actief terug te dringen.

Armoede & schuldhulpverlening

Om volwaardig te kunnen participeren is het van belang dat iedere inwoner een redelijk basisinkomen heeft. Schuldhulpverlening en armoedebeleid helpt mensen op weg tot een beter inkomen en actieve deelname aan de samenleving.

Inburgering 2021 advies participatie nieuws

Inburgering

De nieuwe Wet Inburgering (WI) gaat op 1 juli 2021 in. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk, op het voor hen hoogst haalbare niveau, Nederlands leren. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering.  Op deze pagina geven wij de hoofdlijnen van de nieuwe wet aan.

Meer weten over een thema of onderwerp?