POH GGZ Jeugd

Een deel van de verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp gaat via huisartsen. Per gemeente verschilt het aantal verwijzingen door huisartsen, maar in een aantal gemeenten is dat een substantieel deel. Het lastige daarbij is, dat gemeentes daarover geen zeggenschap hebben. Huisartsen hebben een in de Jeugdwet geregelde eigenstandige doorverwijsbevoegdheid. Daarmee is een onafhankelijke triage gewaarborgd. Echter, vallen deze kosten voor rekening van de gemeente.
Gemeentes worstelen al geruime tijd met de uitvoering van hun jeugdzorgtaken en de stijgende kosten. Wijkteams kunnen in veel gevallen de toenemende vraag niet aan. Verwijzing- en indicatieprocessen duren langer en de kosten voor de specialistische jeugdhulp blijven maar oplopen.

Om hier grip op te kunnen krijgen en passende zorg te kunnen beiden werkt een toenemend aantal gemeentes succesvol samen met huisartsen. Zo proberen deze samen om het aantal verwijzingen naar specialistische jeugdhulp te beperken tot die jeugdigen, die daadwerkelijk een intensieve behandeling nodig hebben. De Praktijkondersteuner Huisarts GGZ Jeugd begeleidt de overige jeugdigen vanuit de huisartsenpraktijk zelf. Dit leidt in deze gemeentes tot aanzienlijk minder doorverwijzingen.

Wat de POH oplevert


Voor het gezin en de jeugdige houdt het in dat de hulp en ondersteuning dichtbij huis is. de hulp wordt in een vertrouwde omgeving gegeven, doordat de jeugdige en het gezin de huisarts al kennen. Daardoor is het laagdrempelig: men komt gewoon bij de huisarts. Voordeel is ook, dat er geen sprake is van een wachtlijst.

Voor gemeenten levert het op, dat een betere triage wordt gedaan met passende ondersteuning dichtbij. Dit leidt tot een grotere patiënttevredenheid. Door de inzet van POH GGZ Jeugd wordt er meer en beter samengewerkt. Er is sprake van een integrale aanpak, de POH houdt contact met wijkteam en onderwijs over de interventies die worden ingezet. Door de inzet van de praktijkondersteuner GGZ Jeugd wordt een jeugdige eerder ondersteund waardoor inzet van zwaardere interventies minder nodig is. dit leidt tot een efficiëntere inzet van middelen.

In verschillende gemeenten hebben we succesvolle implementatietrajecten begeleidt. Voor deze gemeentes hebben wij ook een uniek monitoringsprogramma  ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit en kosten te meten. Klik op de implementatietrajecten of de Monitor POH GGZ Jeugd om meer te lezen over onze werkwijze en de laatste actualiteiten.

Implementatietrajecten POH GGZ Jeugd

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het inzetten van POH GGZ Jeugd binnen huisartsenpraktijken. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeentes en zorginstellingen. Ook geven zij tips en adviezen over het efficiënt inzetten van de praktijkondersteuners GGZ Jeugd voor langere termijn of in crisissituaties.

Monitor POH GGZ Jeugd

Keizers & Visser heeft een uniek monitoringsprogramma ontwikkeld wat door huisartsen, POH GGZ Jeugd en gemeentes gebruikt kan worden om de effecten, kosten en doorverwijzingen te meten. Deze online tool helpt de Praktijkondersteuners GGZ jeugd met het registreren van gegevens, waardoor losse formulieren verleden tijd zijn.

Meer weten over een thema of onderwerp?