Jeugdwet & Jeugdhulp

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Het hoofddoel van deze wet is dat alle jeugdigen gezond en veilig opgroeien en zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Als opgroeien of opvoeden niet vanzelf gaat, is hulp nodig, Jeugdhulp.

Belangrijke doelstellingen van de Jeugdwet zijn:

 • Gebruik maken van de eigen kracht van de jeugdigen, hun ouders en het eigen sociale netwerk, zodat de jeugdigen zelf de regie te blijven houden. En dat zij samen met eigen omgeving en de professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken.
 • Eerder maatwerk jeugdhulp bieden voor kwetsbare kinderen en jeugdigen.
 • De zorgvraag terugbrengen.
 • Minder snel overgaan tot medicatie en het voorschrijven van medicijnen.
 • Samenhangende hulp bieden voor de gezinnen, namelijk één gezin krijgt één plan met één regisseur.
 • Meer ruimte bieden voor jeugdprofessionals en minder regeldruk bij hun werkzaamheden.
 
De taken van gemeente

De uitvoering van de Jeugdwet leidt in talrijke gemeentes tot moeizame, langdurige en kostbare trajecten. Onze adviseurs hebben jarenlange expertise en diepgaande kennis met betrekking tot alle aspecten van de wetgeving. Zij kunnen net dat beetje extra bieden om het juiste spoor te vinden. Of om concrete adviezen en oplossingen te bieden voor het uitvoering van de verschillende taken binnen de gemeente. Deze verschillende taken staan uitvoerig beschreven in de wet, zo moeten de gemeentes onder andere:

 • Het aanbieden van geschikte en passende kwalitatieve Jeugdhulp.
 • Opstellen en uitvoeren van een concreet Preventief beleidsplan.
 • Het treffen van verschillende voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (de jeugdhulpplicht).
 • Organiseren van jeugdbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.
 • Maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling nemen.
 • Samenwerking zoeken met andere sectoren en partners zoals zorg, onderwijs, justitie en politie.
 • Vertrouwenspersonen aanwijzen voor de jeugdigen en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdhulpverlening.
 
Preventief Jeugdbeleid

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet, het behalen van de doelstellingen en het brede takenpakket. Een essentieel onderdeel in dit takenpakket is de aandacht die gemeentes besteden aan het Preventief Jeugdbeleid. Dit voorkomt dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen waarvoor specialistische zorg moet worden ingeschakeld. Het preventief beleid is succesvol als het gecoördineerd, doelgericht en langdurig wordt uitgevoerd.

De basis van effectief preventief jeugdbeleid is het creëren van een kansrijke, gezonde en veilige leefomgeving waarin de kinderen kunnen opgroeien. Gemeentes kunnen vervolgens een goed pedagogisch klimaat ontwikkelen en verschillende jeugdprofessionals en basisvoorzieningen, zoals scholen en kinderopvang, ondersteunen.

 

Hulp en advies

Onze adviseurs kunnen u helpen bij het opstellen en implementeren van een effectief en efficiënt preventief Jeugdbeleid. Zij kunnen u ook helpen met analyse en adviezen over het huidige beleid. Daarnaast beschikken wij over specialisten op de beleidsterreinen Passend Onderwijs, POH GGZ Jeugd, Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en Onderwijsachterstandenbeleid. Voor deze beleidsterreinen hebben wij ook verschillende middelen en monitoringssystemen ontwikkeld om uw gemeente verder te helpen.

Wilt u meer weten over wat onze adviseurs voor uw gemeente kunnen betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Margit Bouman

Adviseur Jeugdwet 

Theo Platje

Adviseur Jeugdwet

Meer weten over een thema of onderwerp?