Passend Onderwijs

Het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school. Een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Dit ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen in het primair en voortgezet onderwijs samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hiierin maken zij samen afspraken over begeleiding. De regionale samenwerkingsverbanden stemmen het ondersteuningsplan voor hun scholen af met betrokken gemeentes. De gemeentes zijn daarnaast verantwoordelijk voor het afstemmen van het jeugdplan met het samenwerkingsverband. Dit gebeurt in het verplichte ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO).

Wat is de rol van de gemeente?

Op bestuurlijk niveau legt het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband daarvoor de basis. Hierin worden de afspraken gemaakt over wat het onderwijs aan onderwijszorg levert. En wat de gemeente in het kader van het preventieve jeugdbeleid levert. Op uitvoerend niveau moet een onderwijs-zorgaanbod voor een zorgleerling afgestemd worden. Dit wordt samen met gemeentelijke en jeugdzorgaanbieders afgestemd. Dit geldt vanzelfsprekend alleen als de problematiek de onderwijszorg te boven gaat. Idealiter betekent dat de partijen in samenhang onderwijs en passende opvoed- en opgroeiondersteuning bieden voor het kind. Maar ook voor het gezin en de docenten in de klas. In de eerste plaats ter versterking van de directe omgeving van een kind (het gezin, de klas) om te voorkomen dat kinderen extra zorg nodig hebben. Maar ook om, bij situaties van zwaardere problematiek, samen op te trekken bij de ondersteuning van het kind en zijn omgeving.

Zorgplan

De manier waarop scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten over hun samenwerking afspraken maken is vrij. Alle samenwerkingsverbanden moeten eens per vier jaar het ondersteuningsplan opnieuw vaststellen. De gemeente kan het zorgplan van de samenwerkingsverbanden bekijken in het licht van de plannen in het bredere (jeugd)zorg domein.

Samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs is nodig om tot een passend ondersteuningsaanbod te kunnen komen. Gemeentes spelen hierin een rol als intermediair. Deze gemeentes voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met schoolbesturen over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarnaast stelt een gemeente een concept-OOGO-jeugdplan op. Dat na overleg met samenwerkingsverbanden in het onderwijs wordt vastgesteld. Gemeentes moeten derhalve zicht hebben op de vraag welke ondersteuning in de vorm van jeugdhulp nodig is. Zicht op de vraag in het onderwijs, voor leerlingen en hun ouders en leraren, en in welke mate. De gemeente kan dan deze zorg bieden of inkopen. Deze samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp dient dus in ieder geval zicht te geven op het beantwoorden van de vraag aan jeugdhulp (aard en omvang). En of er wordt voorzien in een sluitend ondersteuningsaanbod aan jeugdhulp voor leerlingen en leraren in het kader van passend onderwijs.

De wet vraagt een andere manier van samenwerken met het onderwijs door gemeenten. Ook aan de partners, scholen en voorschoolse voorzieningen, worden nieuwe eisen gesteld. Een onderwijsbeleid kan alleen gezamenlijk met de betrokken partijen tot stand komen. Maar hoe doe je dat? Onze ervaren adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen.

Een greep uit onze dienstverlening
  • Opstellen van beleidskaders en meerjarige beleidsplannen onderwijs
  • Evaluatie en monitoring samenwerking onderwijs
  • OOGO opzetten
  • Doorgaande lijn van voorschool naar basisschool en van basisschool naar voortgezet onderwijs
  • Detachering van specialisten
Samenwerkingsverbanden

Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs heeft elk Samenwerkingsverband een zorgplicht. Deze zorgplicht verplicht om voor iedere leerling, een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aan te bieden. Ieder Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is daarom verplicht om een ondersteuningsplan op te stellen. Daarnaast is zij verplicht inzicht te hebben in de kwaliteit en dekking van haar Passend Onderwijs.

Monitoring en rapportage

Om dit inzicht te kunnen krijgen hebben wij een monitor Passend Onderwijs ontwikkeld. Deze monitor brengt op een heldere manier in kaart in hoeverre er sprake is van een dekkend aanbod. Dit beeld geeft aanzetten tot verbetering en verdere visievorming. Met de Monitor krijgt u duidelijk in zicht in hoeverre uw huidige ondersteuningsplan in de praktijk wordt uitgevoerd. Daarnaast geeft de heldere analyse aan, op welke punten verbetering kan worden toegepast. Op deze manier heeft u een krachtig instrument voor de kwaliteitscontrole en -verbetering in handen dat voor een langere periode inzetbaar is.

Elke monitor, die wij ontwikkelen is maatwerk en wordt in overleg met het samenwerkingsverband aangepast. De onderzoekers van Keizers & Visser verzorgen de monitor van begin tot eind, van ontwikkeling tot aan de uitvoering en presentatie van de resultaten. Daarbij zorgen wij voor een zo hoog mogelijke respons onder deelnemende scholen en schoolbesturen. Dit zodat het samenwerkingsverband een volledig overzicht krijgt van de huidige situatie. Elke monitor is uniek en wordt op de wensen van een samenwerkingsverband afgestemd, want geen samenwerkingsverband is hetzelfde.

Wilt u meer weten over Passend Onderwijs en de monitor, neem dan contact met ons op. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze adviseurs door op de profiel te klikken.

Heeft u een vraag?