Leefbaarheid

In veel gemeentes vraagt men zich af welke ontwikkelingen ze in gang moeten zetten ter verbetering van de leefbaarheid in de wijken of dorpen. Daarbij komt het besef dat dit verbeteringsproces een zaak is van inwoners en de gemeente samen.

Wat is Leefbaarheid

Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om te wonen en te werken. Dit begrip kan vanuit veel verschillende perspectieven en beelden worden benaderd.
De één heeft er beelden bij van scholen en sportvelden, de ander denkt juist aan de ruimtelijke inrichting of aan het nieuwe omgevingsplan en het wonen van de toekomst. Weer een ander denkt aan sociale contacten, sociaal ‘cement” of het brede sociaal domein.

Keizers & Visser zet zich in om, vanuit deze verschillende perspectieven, de inwoners en andere stakeholders bij elkaar te brengen. Om zo de identiteit en het DNA van dorpen, kernen en wijken in beeld te krijgen. Maar ook om dragers en doeners aan tafel krijgen om gezamenlijk de juiste keuzes te maken, om samen tot een agenda en een vorm van verantwoording te komen. Daarom noemen wij het ook “Leefbaarheid vanuit een ander perspectief’. Om keuzes te maken, helpen wij u om ambities en vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te zien. Dit vanuit het perspectief van inwoners, maatschappelijke- en economische partners, gemeenteambtenaren en dorpsbelangen.

De wijze waarop maatschappelijke vraagstukken geïnterpreteerd en opgelost worden is aan het veranderen. Keizers & Visser werkt dagelijks vanuit de visie zoals Thorbecke dat heeft bedoeld. Namelijk met betrokkenheid en invloed vanuit de samenleving. En het vergroten van eigenaarschap in een samenleving, die zo veel mogelijk op eigen kracht problemen oplost.

Inwonersparticipatie

Inwonersparticipatie is daarom een actueel thema. Inwoners en bedrijven willen zelf steeds meer invloed uitoefenen op hun eigen omgeving en leefbaarheid. In vrijwel ieder collegeprogramma is dit een speerpunt. De wijze waarop maatschappelijke vraagstukken geïnterpreteerd en opgelost worden is hierdoor aan het veranderen. De rol van de overheid van een bepalende overheid (representatieve democratie) verandert steeds meer naar een participerende overheid. Bij een participerende overheid wordt beleid ontwikkeld en ideeën opgehaald of aangedragen door degenen die het aangaan. In netwerken en juist samen met en bij strategische partners en inwoners.

Keizers & Visser werkt dagelijks vanuit dit participerende gedachtegoed en vanuit de visie van Thorbecke. De visie van Thorbecke is dat de maatschappij op eigen kracht problemen oplost en de overheid hierbij slechts een ondersteunende rol vervult. Onze adviseurs beschikken over uitgebreide kennis en bewezen ervaring met het begeleiden van deze veranderprocessen. Wij begeleiden lokale overheden naar een participerende aanpak. Daarnaast zetten wij ons actief in om lokale initiatieven en inwonersparticipatie te stimuleren, begeleiden en door te voeren.

Voorbeeldprojecten

Enkele voorbeelden van projecten die we met veel plezier en naar tevredenheid hebben verzorgd zijn:

Regio IJsselstreek

Gemeente Heerde: Verkenning en advies over Leefbaarheid & gebiedsontwikkeling, de fysieke en sociale agenda. Een ontdekkingstocht en representatief onderzoek onder en met de inwoners van Veessen en Wapenveld. Enkele kerntaken:

  • Samen met Welzijnswerk, Dorpsbelangen op zoek naar dragers en doeners binnen leefbaarheidsthema’s;
  • In Wapenveld was de komst van een sociaal team een belangrijke opgave + Multi Functionele Accommodatie in Wapenveld
  • In Veessen om de wenselijkheid en haalbaarheid van een gezamenlijke accommodatie in Veessen inzichtelijk te maken en de effecten van de komst van een hoogwatergeul.

Succesformule: Door in gesprek te gaan met veel inwoners en andere stakeholders kansrijke projecten ophalen. Klik hier voor het lokale nieuwsbericht.


Dagvoorzitterschap lokale klimaattafels

Het leiden van bijeenkomsten die te maken hebben met leefbaarheid. In dit geval het thema “klimaat en milieu”. Het organiseren van “klimaattafels”  met diverse belangen en stakeholders.  Onderwerp van gesprek was de invoering van het milieubeleidsplan in de gemeente Voorschoten, in relatie tot zowel de betrokkenheid van de gemeenteraad als die van de inwoners van Voorschoten.  In drie bijeenkomsten is de link gelegd tussen milieu en leefbaarheidsvraagstukken en aanpak.

Kennisbijeenkomsten

Onze adviseurs zetten hun kennis en expertise niet alleen direct binnen een gemeente of in wijken in. Dit doen wij ook door middel van het organiseren van eigen kennisbijeenkomsten ‘Leefbaarheid vanuit een ander perspectief’. Wethouders, beleidsmedewerkers, teamleiders, maatschappelijke instanties, inwoners en zorgaanbieders uit verschillende gemeentes worden hierbij uitgenodigd om kennis te delen over verschillende thema’s zoals:

  • Het wonen van de toekomst
  • Krachtige kernen
  • Sociale voorzieningen en bedrijven
  • Passende zorg en het zo lang mogelijk thuis blijven wonen
  • Arbeidsmarkt en onderwijs
  • Omgevingswet en nieuwe opgaven, zoals de energietransitie
  • Veiligheid en ondermijning

Tijdens deze kennisbijeenkomsten komen meerdere sprekers vanuit verschillende rollen en perspectieven aan het woord. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema, waarbij gemeente, een maatschappelijke instelling en de inwoner uitvoerig aan het woord komen. Na deze presentaties gaan de deelnemers gezamenlijk aan de slag en in discussie om tot nieuwe inzichten te komen en oplossingen te vinden.

Deelnemen aan een bijeenkomst

Heeft u interesse om deel te nemen aan een bijeenkomst? Meldt u dan aan via de contactpagina, dan ontvangt u van ons een uitnodiging en het programma voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Wilt u meer weten over wat onze adviseurs voor uw gemeente en de leefbaarheid kunnen betekenen, neem dan contact op of download de notitie Leefbaarheid vanuit een ander perspectief.

 

Heeft u een vraag?