Jan-Christiaan Goudbeek

Als je een omschrijving zou moeten geven van mijn profiel, dan is die van ‘maatschappelijk betrokken adviseur’ het best passend. Ik werk vanuit een scherpe analytische blik naar een helder resultaat. Ik ben financieel geschoold, maar ben daarnaast omgevings- en politiek sensitief. Mijn eigenschappen komen het best tot zijn recht in samenwerkingen tussen overheden en daarnaast daar, waar overheid en markt elkaar kunnen versterken.

Ik heb ervaring in zowel de profitsector als de non-profitsector. Op snijvlakken waar deze elkaar raken, zowel binnen het sociaal domein als daarbuiten, komt mijn ervaring het best tot zijn recht. Ervaring heb ik opgedaan met governance vraagstukken bij overheids NV’s in het sociaal domein, maar ook bijvoorbeeld de afvalinzameling.
Tevens heb ik ervaring met toetreden en uittreden van gemeenten in gemeenschappelijke regelingen (GR). Bij de overheid breng ik mijn ervaring uit de profitsector nadrukkelijk mee en ben daar van meerwaarde ten opzichte van diegenen die dat niet hebben. Het bouwen aan vertrouwen begint in mijn optiek met wederzijds begrip. In mijn contacten met het bedrijfsleven kan ik me vanuit hun perspectief goed inleven in hun verwachtingen van de overheid en poog telkens daarin een brug te slaan. Het invullen van de rol als opdrachtgever door de overheid zie ik daarbij als belangrijkste instrument. Tot op heden volgens mij nog niet overal op waarde geschat. Daar is nog veel maatschappelijke en financiële winst te behalen.
Voordat ik bij Keizers & Visser in dienst trad, heb ik aan de basis mogen staan van Ferm Werk in Woerden. Een succesvol bedrijf waar gemeentelijke sociale diensten en de regionale sociale werkvoorziening zijn samengevoegd om de Participatiewet uit te voeren.

Door mijn ervaring als wethouder en raadslid snap ik de ingewikkelde positie waarin gemeenten en bestuurders zitten als geen ander. De afweging tussen wensen en mogelijkheden en tegelijkertijd draagvlak zoeken en behouden. Daarin kan ik door mijn ervaring van meerwaarde zijn voor mijn opdrachtgever.

Vanuit mijn werkervaring in de accountancy en bedrijfsadvisering kan ik cijfers en processen snel doorgronden. Daar waar in het publieke domein problemen bij voorkeur worden gestapeld om ze te kunnen oplossen, kies ik er nadrukkelijk voor ze apart te behandelen en gestructureerd naar een oplossing te werken. Nadrukkelijk mijzelf tot doel stellend mijn opdrachtgevers te betrekken om kennis te blijven delen.

Jan-Christiaan Goudbeek

Adviseur

Focus:
Maatschappelijke voorzieningen
Participatie
Leefbaarheid
Leefomgeving
Lokale democratie 

Functies:
Kwartiermaker, Beleidsadviseur, Projectleider, Procesbegeleider, Dagvoorzitter