Jan-Christiaan Goudbeek

Als je een omschrijving zou moeten geven van mijn profiel, dan is die van ‘maatschappelijk betrokken adviseur’ het best passend. Ik werk vanuit een scherpe analytische blik naar een helder resultaat. Ik ben financieel geschoold, maar ben daarnaast omgevings- en politiek sensitief. Mijn eigenschappen komen het best tot zijn recht in samenwerkingen tussen overheden en daarnaast daar, waar overheid en markt elkaar kunnen versterken.

Ik heb ervaring in zowel de profitsector als de non-profitsector. Op snijvlakken waar deze elkaar raken, zowel binnen het sociaal domein als daarbuiten, komt mijn ervaring het best tot zijn recht. Ervaring heb ik opgedaan met governance vraagstukken bij overheids NV’s in het sociaal domein, maar ook bijvoorbeeld de afvalinzameling.
Tevens heb ik ervaring met toetreden en uittreden van gemeenten in gemeenschappelijke regelingen (GR). Bij de overheid breng ik mijn ervaring uit de profitsector nadrukkelijk mee en ben daar van meerwaarde ten opzichte van diegenen die dat niet hebben. Het bouwen aan vertrouwen begint in mijn optiek met wederzijds begrip. In mijn contacten met het bedrijfsleven kan ik me vanuit hun perspectief goed inleven in hun verwachtingen van de overheid en poog telkens daarin een brug te slaan. Het invullen van de rol als opdrachtgever door de overheid zie ik daarbij als belangrijkste instrument. Tot op heden volgens mij nog niet overal op waarde geschat. Daar is nog veel maatschappelijke en financiële winst te behalen.
Voordat ik bij Keizers & Visser in dienst trad, heb ik aan de basis mogen staan van Ferm Werk in Woerden. Een succesvol bedrijf waar gemeentelijke sociale diensten en de regionale sociale werkvoorziening zijn samengevoegd om de Participatiewet uit te voeren.

Door mijn ervaring als wethouder en raadslid snap ik de ingewikkelde positie waarin gemeenten en bestuurders zitten als geen ander. De afweging tussen wensen en mogelijkheden en tegelijkertijd draagvlak zoeken en behouden. Daarin kan ik door mijn ervaring van meerwaarde zijn voor mijn opdrachtgever.

Vanuit mijn werkervaring in de accountancy en bedrijfsadvisering kan ik cijfers en processen snel doorgronden. Daar waar in het publieke domein problemen bij voorkeur worden gestapeld om ze te kunnen oplossen, kies ik er nadrukkelijk voor ze apart te behandelen en gestructureerd naar een oplossing te werken. Nadrukkelijk mijzelf tot doel stellend mijn opdrachtgevers te betrekken om kennis te blijven delen. Onder vindt u enkele voorbeelden van projecten en opdrachten, die ik voor gemeenten heb uitgevoerd. 

Gemeente Voorschoten – Onderzoek naar toekomst zwembad Het Wedde

De gemeente Voorschoten stond in 2019 onder preventief toezicht van de provincie Zuid Holland. In haar verbeterplan dat zou moeten zorgen voor het herstel van de gemeentefinanciën had de gemeente het voornemen het zwembad Het Wedde te sluiten. Voor een gemeente als Voorschoten die jaarlijks hoog scoort als beste woongemeente in weekblad Elsevier een ingrijpend besluit. In opdracht van de gemeente Voorschoten deed Jan-Christiaan onderzoek naar mogelijke scenario’s. Het resultaat mag er wezen. Het bleek mogelijk om binnen de financiële randvoorwaarden om het zwembad de komende jaren open te houden. Rechts vindt u de rapportage. 

Gemeente Harderwijk – Toekomst van beschermd wonen in Hierden

In het dorp Hierden was op een voormalig vakantiepark ruimte voor 30 personen die zijn aangewezen op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Eind 2020 gaf de grondeigenaar aan dat deze het perceel wilde verkopen en stoppen met het project. De zorgverleners en de gemeente betreurden deze stap. De gemeente Harderwijk heeft onze collega’s Jan en Jan-Christiaan gevraagd een scenariostudie te verrichten naar mogelijkheden om het project te kunnen voortzetten. In mei 2021 heeft het college met de voorkeursscenario’s ingestemd en wordt het project verder door Jan-Christiaan uitgevoerd. Rechts vindt u de rapportage voor de gemeente. 

Jan-Christiaan Goudbeek

Adviseur