Wet Inburgering opgeschoven naar 2022

De nieuwe Wet Inburgering wordt opgeschoven naar 2022. De inwerkingtreding van de Wet Inburgering stond eerst gepland per 1 juli 2021. Echter heeft de minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid de afgelopen periode veel signalen ontvangen. Signalen dat inwerkingtreding per 1 juli 2021 te veel risico’s met zich mee brengt.

Inventarisatie risico’s

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover een brief geschreven. In deze brief aan de Tweede Kamer aangegeven de afgelopen periode te veel signalen te hebben ontvangen van de betrokken ketenpartners. Dit zijn signalen uiteenlopend van aard en zwaarte, maar ook verschillen zij per betrokken partij. De rijksoverheid, gemeentes en andere betrokken organisaties geven daarnaast allemaal aan dat de huidige stand en de gevolgen van de coronacrisis hen allemaal raakt.

Coronacrisis

De huidige coronacrisis raakt alle ketenpartners. Hierdoor moeten zij andere prioriteiten stellen. De beheersing en gevolgen van de coronacrisis zetten de beschikbare capaciteit om voorbereidingen te treffen  te zwaar onder druk. Dit maakt dat er momenteel gewoonweg te weinig tijd en capaciteit om goede voorbereidingen te treffen voor de invoering. Grootste knelpunt hierbij is de complexiteit van de stelselherziening. Iedere ketenpartner moet voorbereid aan hun nieuwe taken kunnen beginnen. Deze voorbereiding vindt al geruime tijd plaats, maar is nog niet voldoende. Minister Koolmees neemt deze risico’s uiterst serieus. Dit beaamt hij ook in zijn brief aan de Tweede Kamer:  ‘Een complexe stelselherziening als inburgering is gebaat bij zorgvuldigheid en voldoende tijd, zodat de ketenpartners goed geëquipeerd en voorbereid aan hun uitvoeringstaken kunnen beginnen.’

Heroverweging inwerkingtreding

In de brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat hij besloten heeft om de streefdatum voor de inwerkingtreding van de Wet inburgering te verschuiven naar 1 januari 2022. De Eerste Kamer behandelt de wet op 1 december aanstaande. Of inwerkingtreding van de Wet inburgering op 1 januari 2022 haalbaar is, zal moeten blijken na het raadplegen van alle ketenpartners. Deze komende periode zal hij gesprekken voeren over wanneer en onder welke voorwaarden invoering wel haalbaar en verantwoord is. Ook de gevolgen van het uitstel worden hierbij in kaart gebracht. Koolmees houdt daarbij de ambitie om het huidige stelsel ‘niet langer dan noodzakelijk van kracht te laten zijn.

Zorgen en teleurstelling

De VNG toont begrip voor het uitstel te hebben, maar is wel bezorgd en teleurgesteld. Dit zeker gezien de ‘forse tekortkomingen in het huidige stelsel’. Het is al de tweede keer dat de wet wordt uitgesteld. Volgens de VNG zijn gemeenten klaar voor inwerkingtreding in 2021 en staan zij aan de vooravond van de aanbestedingstrajecten.
Gevolg van uitstel betekent voor alle inburgeraars, die starten in 2021, dat zij op achterstand worden gesteld.  Dit is een groot probleem omdat in 2021 de taakstelling statushouders voor gemeenten verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren. De VNG pleit er daarom voor om alsnog een vorm van overgangsrecht in te stellen voor inburgeraars die vanaf januari 2021 moeten starten met inburgeren. De VNG gaat daarom ook verder in gesprek met de minister over de (financiële) gevolgen van het uitstel.

Voortgang en implementatie

Ondertussen blijven alle partijen en ketenpartners zich onverminderd inzetten voor de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering. Zij blijven de komende periode investeren in de ketensamenwerking.
Heeft u vragen of ondersteuning nodig bij de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering? Of wilt u weten wat onze adviseurs voor uw gemeente kunnen betekenen? Neem contact op via info@keizersvisser.nl. Wij maken geheel vrijblijvend een afspraak.

Lees hier het volledige artikel van de Rijksoverheid. En klik hier om de reactie van de VNG te lezen.

 

Nieuwe wet inburgering verschoven