Invoering Wet Werken Naar Vermogen (WWNV)

De invoering WWNV, de Wet Werken Naar Vermogen is door onze adviseur Caspar Rauws voor twee gemeenten in het oosten van het land begeleid. In deze twee gemeenten is, samen met het zelfstandige SW-bedrijf, gezocht naar wegen om tot een effectieve en efficiënte uitvoering te komen. Dit met de doelstelling om de verschillende doelgroepen zoveel mogelijk naar werk te begeleiden. En om indien dit nodig is, ‘beschut werk’ te bieden.

Invoering WWNV

De invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) is één van de drie grote veranderingen, die de komende jaren plaatsvinden binnen het Sociale Domein. Naast inhoudelijke veranderingen rondom uitkeringsverstrekking is er sprake van een verdere invulling van de regierol van gemeenten. Voordat dit aan de orde komt, wordt stilgestaan bij de aanwezige visie en wensen. Duidelijk is dat werkgevers en onderwijsinstellingen hierin ook een rol hebben. Vervolgens wordt nagegaan hoe op een passende wijze invulling gegeven kan worden aan de daadwerkelijke uitvoering. Hierbij rekening houdend met de beschikbare middelen. De werkzaamheden richten zich op de aanvraag herstructureringsfaciliteit, het opzetten van een Dienstenbedrijf en het vormgeven van een gezamenlijke werkgeversbenadering. Daarbij is het met elkaar geschetste einddoel leidend. Dat einddoel is goed te combineren met activiteiten op het gebied van de WWNV.

Resultaat

Het resultaat is de aanvraag herstructureringsfaciliteit, het opzetten van een Dienstenbedrijf en het vormgeven van een gezamenlijke werkgeversbenadering.

Vervolg

Nadat de aanvraag herstructureringsfaciliteit is ingediend, zal gewerkt worden aan de benodigde herstructureringsplannen. Daarbij wordt gekeken op welke wijze zowel de exploitatieresultaten als de subsidieresultaten te beïnvloeden zijn. Aan de hand van een plan voor het Dienstenbedrijf zullen keuzes gemaakt moeten worden en kan het Dienstenbedrijf in de gewenste opzet gerealiseerd gaan worden.

Wilt u meer weten over Caspar en zijn opdrachten, klik dan op de foto om naar zijn persoonlijk profiel te gaan.

Caspar Rauws

Caspar Rauws

Adviseur