Aanbesteding Wmo-voorzieningen

De gemeente Delft kon de lopende contracten met aanbieders van huishoudelijke hulp en hulpmiddelen niet meer verlengen. In opdracht van de gemeente Delft verzorgde onze adviseur Arold Derix de nieuwe aanbesteding voorzieningen voor de Wmo. Rekening houdend met de rijksplannen rond de decentralisaties waren er twee voorwaarden. Ten eerste diende de kwaliteit op voldoende hoog niveau te blijven. Dit terwijl gelijktijdig de noodzaak bestond om waar mogelijk de kosten voor deze voorzieningen aanzienlijk terug te dringen. Bovendien moest bij de huishoudelijke hulp een verder gekantelde werkwijze en een meer wijkgerichte aanpak nadrukkelijk als kwalitatieve voorwaarde worden opgenomen. Het gemeentebestuur wil deze doelen mede realiseren door de aanbestedingen zoveel mogelijk samen met regiogemeenten uit te voeren.

Werkwijze

Arold heeft de aanbesteding voorzieningen van begin tot eind verzorgd. Zo begon hij met een onderzoek naar de bereidheid tot samenwerking tussen de regiogemeenten. Hierbij keek hij ook naar de voorwaarden waaronder dat mogelijk was. Onderdeel van deze voorwaarden waren consultatierondes met potentiële aanbieders en het bepalen van de wijze van aanbesteden. Voor de huishoudelijke hulp heeft dit geleid tot een gezamenlijke aanbesteding van Delft met de gemeente Rijswijk. Voor de hulpmiddelen is met vier gemeenten gezamenlijk aanbesteed, waarbij twee gemeenten kozen voor een huur- en twee voor een koopconstructie.

De aanbestedingsdocumenten zijn, onder begeleiding van Arold, door intergemeentelijke projectteams uitgewerkt. Hierbij heeft vooral de vereiste kwaliteit veel aandacht gekregen, zonder het kostenaspect uit het oog te verliezen.

Resultaat

Voor de huishoudelijke hulp hebben Delft en Rijswijk contracten afgesloten met vijf aanbieders. Een groot aantal cliënten heeft daardoor van aanbieder moeten wisselen hetgeen ook voor veel zorgverleners gevolgen had. Dankzij een strakke planning en intensieve begeleiding heeft Arold deze veranderingen vlekkeloos en binnen een maand kunnen realiseren.

Voor hulpmiddelen hebben vier gemeenten nieuwe contracten afgesloten met aanbieders. De deelnemende gemeenten hebben een langdurige afspraak kunnen maken voor de levering en het onderhoud van kwalitatief hoogwaardige hulpmiddelen. Dit tegen ongeveer de helft van de prijs die zij voorheen betaalden.

Wilt u meer weten over Arold en zijn opdrachten, klik dan op zijn foto om naar zijn persoonlijk profiel te gaan.

Arold Derix

Adviseur