Een samenhangende netwerkaanpak voor kwetsbare inwoners

Margit ontwikkelde voor een gemeente met circa 14.000 inwoners een samenhangende netwerkaanpak voor kwetsbare inwoners. Aanleiding voor deze opdracht vormde de constatering dat men onbekend was met de mogelijkheden, die er zijn om inwoners met verward gedrag. Zo was men onbekend met de verschillende mogelijkheden qua hulp en ondersteuning en werd de onderlinge afstemming gemist.

Kerntaken samenhangende netwerkaanpak
 • Bij elkaar brengen van organisaties waarmee de gemeente samenwerkt wanneer het gaat om kwetsbare inwoners.
 • In kaart brengen organisaties kunnen bieden aan kwetsbare inwoners wanneer het gaat om preventie, signalering, versterken van het netwerk, begeleiding, vinger aan de pols houden, acute zorg verlenen en nazorg.
 • In kaart brengen van wat volgens de organisaties nodig is (onder andere ten aanzien van samenwerking en afstemming rond de cliënt).
 • Het in kaart brengen van het proces (met de cliënt als uitgangspunt) middels een plaatje van de route die een cliënt doorloopt.
 • Inpassen in bestaande werkprocessen en overlegstructuren.
 • afspraken vastleggen in een leidraad en een convenant.
Behaalde resultaten
 • De samenwerking rondom een cliënt is zodanig georganiseerd dat de cliënt centraal staat en de cliënt dus zoveel als mogelijk zelf de regie heeft.
 • Alle partners zijn proactief in het signaleren en wachten niet totdat het crisis is.
 • Partners laten een cliënt niet los voordat een ander hem heeft overgepakt.
 • Partijen maken samen één plan voor en met de cliënt en stemmen met elkaar af.
 • Elke cliënt ontvangt gedurende het gehele proces telkens de op dat moment passende ondersteuning tot het moment dat hij/zij weer helemaal op eigen benen verder kan. Zo nodig betekent dit dus ook outreachtend werken en een aanpak gericht op zorgmijders.
 • Er is een eenduidige werkwijze afgesproken t.b.v. kwetsbare inwoners, die werkbaar is voor alle samenwerkende partijen.
 • De samenwerking is zodanig georganiseerd dat partijen weten wat hen te doen staat.
 • Alle partijen weten elkaar op het juiste moment te vinden en in te schakelen.
 • Het begeleiden van een aanbestedingstraject voor het Peuterspeelzaalwerk.

Wilt u meer weten over Margit en haar opdrachten, klik dan op de profielfoto.

Margit Bouman

Adviseur