De sociale kant van de energietransitie

Klimaat staat hoog op de politieke agenda. Nagenoeg alle gemeentes en provincies denken na over de energietransitie om een bijdrage te leveren aan het milieu. En natuurlijk is dat een belangrijk thema, maar is het ook voor iedereen toegankelijk?

Eerst maar even een definitie:

Energietransitie: de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen. En is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is de energievoorziening meer decentraal georganiseerd.

De technische kant energietransitie

De energietransitie wordt vooral als een technische transitie benaderd. Dit is duidelijk terug te zien in de bovenstaande definitie. Echter wordt de energietransitie nog te weinig gezien als een grote sociale verandering. Het gaat inhoudelijk vooral over alternatieve energiebronnen, isolatie, emissies en te weinig over draagvlak, vertrouwen en gedrag van inwoners. Dit terwijl het sociale aspect cruciaal is voor het goed laten slagen van een dergelijk grote operatie.

In deze grote operatie is vertrouwen namelijk het belangrijkste element. Adviseurs van Keizers & Visser hebben ruime kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot het sociale aspect van de energietransitie. Niet alleen is er een energie-winst te behalen, maar ook een winst in financiële zin. Met onze aanpak wordt ook het draagvalk voor de transitie vergroot.
Het vertrouwen van inwoners is bij een verkeerde aanpak snel weg en moeilijk te herwinnen. Daarom is het van wezenlijk belang om dit van meet af aan goed en grondig aan te pakken. We starten de projecten op en laten deze overnemen door de gemeente en haar inwoners zelf. We baseren dat op onderling vertrouwen. Niet vanuit een top-down benadering, maar vanuit de samenleving. En die benadering past ook volledig bij de manier hoe wij kijken naar oplossingen, geheel in lijn met Thorbecke. En deze aanpak werkt!

De sociale kant energietransitie en samenwerking

De energietransitie dreigt huishoudens met lage tot modale inkomens diep in de portemonnee te raken. Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Hoe kunt u als gemeente voorkomen dat er een nog grotere kloof tussen inwoners ontstaat als we kijken naar inkomen?
  • En hoe neemt u inwoners mee in de transitie?
  • Heeft u aandacht voor hun financiële situatie?

Er moet gekeken worden naar hoe huishoudens met lage inkomens geholpen worden om hun energierekening omlaag te brengen. Zij moeten optimaal kunnen profiteren van hun nieuwe voorzieningen. Samenwerking met corporaties, welzijn, kredietbank en meerdere afdelingen, binnen de gemeente zelf, is hierbij van groot belang. Inwoners moeten in kleine stappen meegenomen worden in een complexe, nieuwe toekomst. Door samenwerking en een juiste aanpak kan op effectieve wijze goed resultaat behaald worden.

Energiecoaches

Wat binnen deze sociale kant energietransitie een effectief resultaat levert is de inzet van goed opgeleide, eigen energiecoaches, Deze eigen energiecoaches komen uit de bijstand en worden om- of bijgeschoold. De inzet van eigen energiecoaches leidt tot meer werkgelegenheid, vooral omdat met deze werkwijze bij bedrijven en voor mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen en banen ontstaan.

Een praktijkvoorbeeld door onze adviseur Theo Platje

Specifiek voor Friese gemeenten geldt dat één van de gemeenten waar ervaring is opgedaan Leeuwarden is. De positieve ervaring met de energiecoach is door de provincie overgenomen in het coalitieakkoord en wordt met provinciale middelen onderdeel van het Friese energieplan. In Leeuwarden heb ik, vanuit het sociale domein, een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de energiecoaches en de betaalbaarheid voor minima van wonen en energie. Dit heeft geleid dat mensen uit de bijstand werk hebben gevonden, eigen woningbezitters met te klein besteedbaar inkomen gebruik kunnen maken van een sociaal krediet bij de kredietbank en dat ervaringsdeskundigen betrokken zijn bij de plannen. Vanuit de gemeente heb ik, samen met het fysieke domein, een advies ten behoeve van de provincie geschreven voor de uitrol van deze werkwijze.

Wat wij voor u kunnen betekenen (sociale kant energietransitie)

Keizers & Visser kan u, als gemeente, helpen met het snel tot uitvoering brengen van een succesvolle aanpak. Wij geven, naast de fysieke kant van de transitie, ook de menselijke kant de aandacht die het verdient. Dit is noodzakelijk om de energietransitie tot een succes te maken.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact op via het contactformulier of tel.:085-4010688. Onze adviseurs komen graag onze visie en aanpak toelichten in uw gemeente.

Theo Platje - Senior Adviseur Keizers & Visser

Theo Platje

Adviseur Energietransitie