Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Bijgewerkt op: 1 mei 2018

1. Privacy-beleid Keizers & Visser

Keizers & Visser Overheidsconsultancy communiceert via haar website met de doelgroep over onze projecten en activiteiten. Daarbij kunnen wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens, verzamelen die nodig is voor de bedrijfsvoering. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 • Telefonisch: 085 – 401 06 88
 • E-mail: info@keizersvisser.nl
 • Post: Thorbeckegracht 11 – 8011 VL ZWOLLE

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze website gebruikt.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt) om:

 • U de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • Uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Een klacht over onze organisatie of uw reactie op een klacht te verwerken.
 • Een vraag over onze organisatie te beantwoorden.
 • Met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Uw vragen te beantwoorden en/of uw klachten te behandelen via sociale media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Onze websites te verbeteren.

3. Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van uw bestellingen en geven wij uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

4. Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten op, of via een van onze websites, te weten:
www.keizersvisser.nl
www.staatshuys.nl

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring

5. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht en de gegevens die wij door middel van Google Analytics verzamelen. Deze gegevens vanuit Google Analytics worden 3 jaar bewaard.

6. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

7. Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Keizers & Visser kan om uiteenlopende redenen veranderingen of aanvullingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De meest actuele Privacy verklaring is te allen tijde in te zien op de website van Keizers & Visser.

9. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u via onze website een bestelling heeft gedaan of informatie heeft gevraagd heeft u altijd de mogelijkheid tot inzage in uw gegevens. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de in hoofdstuk 1 genoemde contactgegevens. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, om u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

10. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Telefoon: 0900-2001 201 (€ 0,05/minuut plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele of vaste telefoon). Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

11. Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.
Lees ook: Cookiebeleid Keizers & Visser