Marjon Dankaart

Na mijn middelbare school heb ik uit interesse in de mens en zijn verleden gekozen voor de studie geschiedenis. Daarna is het accent steeds meer komen te liggen op het economisch aspect en het heden: schaarste van middelen en tijd brengt keuzes met zich mee, zowel individueel als maatschappelijk. Het was een bijzondere ervaring om een groot aantal jaren als docent de opgroeiende jeugd hiermee te leren denken en werken. De maatschappelijke vraagstukken bewegen zich echter op een breder scala dan het onderwijs alleen. Dit besef betekende voor mij de overstap naar de overheid, nu ruim twintig jaar geleden.

Samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven om zo te komen tot een samenleving waar iedereen de kans heeft om mee te bouwen en waarin plek is voor iedereen, is wat mij drijft.  De wereld om ons heen is continue in beweging; ook mensen veranderen. Dit betekent dat zich steeds nieuwe vraagstukken zullen voordoen of dat op zijn minst de bestaande invullingen getoetst moeten worden op resultaten. Deze dynamiek boeit mij.

Als leiding gevende heb ik in diverse gemeenten samen met medewerkers in het sociaal domein, externe partijen en betrokken bestuurders de kaders ontwikkeld, uitgevoerd en vervolgens weer herijkt. Een cyclisch proces waarin de zoektocht nu vooral is de inwoners daar meer bij te betrekken. Beleid en uitvoering, financiën, juridische zaken, communicatie, ICT, data- analyse en -beheer zijn de schakels die samen moeten optrekken. Op het brede maatschappelijk vlak, vanuit de insteek van positieve gezondheid en duurzaamheid, moet ook de lijn met de fysieke leefomgeving gelegd worden. Het is mooi om te ervaren hoe inspirerend dit integrale samenwerken is en om medewerkers hierin te coachen en stimuleren.

De maatschappelijke opgaven overtreffen meestal de schaalgrootte van gemeenten. Regionale samenwerking op verschillende beleidsterreinen is een belangrijke voorwaarde om tot passende en efficiënte oplossingen te komen. Daarnaast bewegen zich ook netwerken in specifieke sectoren zoals economie, arbeidsmarkt, onderwijs, wonen en duurzaamheid. Ik heb regelmatig een actieve rol in deze samenwerkingsverbanden gehad. Daarbij neem ik graag de regie in de verbinding van partijen en het komen tot een gezamenlijke agenda met benoemen van te behalen resultaten.

Als interim adviseur/manager zet ik graag mijn diverse ervaring, creativiteit en energie in om de samenleving in uw gemeente kansrijk te maken voor zijn inwoners. Dit moet verder gaan dan ‘op de winkel passen’. De wereld staat immers niet stil…het kan altijd beter. Dit geldt niet alleen voor de context waarbinnen ik werk, maar ook voor mijzelf.  Nieuwe ervaringen geven steeds weer andere inzichten om de wereld een stukje mooier te maken.

Marjon Dankaart

Marjon Dankaart

Adviseur

Focus:
Sociaal domein
Onderwijsachterstandenbeleid

Functies:
Teamleider, Kwartiermaker, Beleidsadviseur, Projectleider, Procesbegeleider, Dagvoorzitter

 

Heeft u een vraag?