Rol POH GGZ Jeugd in op- en afschalen jeugdzorg

Sinds de transitie in 2015 is bij verschillende huisartsenpraktijken een Praktijkondersteuner ingezet. Deze richt zich op psychische problematiek onder jeugd, genaamd POH GGZ Jeugd. Twee derde van de jeugdigen die bij de POH GGZ Jeugd komen, worden begeleid en/of behandeld door deze POH zelf. Hierdoor worden jongeren sneller geholpen en worden minder vaak onnodig doorverwezen naar specialistische jeugdzorg. Ook kan de POH GGZ Jeugd betekenisvol zijn voor de jeugdigen die (uiteindelijk) doorverwezen worden naar jeugdhulp doormiddel van intake, overbruggingszorg en nazorg. In de praktijk blijken deze mogelijkheden nog niet altijd optimaal benut te worden. Een eerste pilot om de huisartsenzorg en de jeugdhulp beter op elkaar aan te sluiten gaat binnenkort in een gemeente starten.

Werkwijze intake POH GGZ Jeugd

De POH GGZ Jeugd vervult een uitgebreide intake met een analyse gericht op de jeugdige en de leefomgeving. Dit betekent dat de POH een compleet beeld krijgt van de factoren die de klachten beïnvloeden of veroorzaken. Door samenwerking met de huisarts kunnen deze factoren in de context worden geplaatst, waarbij het gezin en zorggeschiedenis in acht worden genomen. In geval van doorverwijzing wordt de zorgvuldig verzamelde informatie voortgekomen uit de intake, meegestuurd naar de jeugdhulpaanbieder.
Bij de jeugdhulpaanbieder wordt nogmaals een intake uitgevoerd via een eigen protocol waaraan een aantal sessies worden gewijd. Een gevolg hiervan is het meermaals moeten delen van dezelfde, vaak pijnlijke, informatie door de jeugdige en ouders of verzorgers. Dit betekent niet dat een kennismaking overbodig is, maar door het inzetten van de verkregen informatie uit de intake van de POH zou een intakeprocedure bij de jeugdhulpaanbieder ingekort kunnen worden. Door het inkorten van deze intakeprocedure  blijft er meer tijd over voor de behandeling, wat de kans op het effectief afronden van de behandeling vergroot.

Overbruggingszorg

Momenteel lopen de wachtlijsten bij (jeugd)zorgaanbieders op tot meerdere maanden. POH’s moeten hierdoor in toenemende mate overbruggingszorg bieden. Reguliere overbruggingszorg is voornamelijk gericht is op het voorkomen van escalatie.
De pilot, die zal starten, is gericht op het bieden van ondersteuning tijdens deze wachttijd. De zorgaanbieder, POH GGZ Jeugd, CJG/wijkteam, ouders en jeugdige gaan dan direct na (door)verwijzing om tafel. Zij kijken gezamenlijk naar de verschillende taken en door wie deze het beste opgepakt kunnen worden. De POH GGZ Jeugd biedt ondersteuning, zodat de omgevingsfactoren stabiel zijn voordat de behandeling gestart wordt. Het is bijvoorbeeld wenselijk dat iemand zich in een veilige omgeving bevindt. Hier kan onder andere aan gewerkt worden door structuur aan te brengen in de dag en door te werken aan een positieve lichamelijke gezondheid (d.m.v. voeding en/of sporten). Het op deze manier inrichten van overbruggingszorg heeft als voordeel dat de jeugdhulpaanbieder na de wachttijd direct kan beginnen met de behandeling, die op deze manier korter kan duren. Ook is het vormen van korte lijntjes bevorderlijk voor het (tijdig) aanbieden van nazorg.

Nazorg

Na afloop van de behandeling bij de jeugdhulpaanbieder kan de POH GGZ  Jeugd ondersteuning bieden bij de herstel- en/of nazorg. De behandeling zelf bestaat uit een aantal stappen die per persoon verschillen. Na afloop van die stappen is het vaak nodig om de behandeling af te bouwen of klachten te monitoren. De POH GGZ  Jeugd kan hier een belangrijke rol in spelen door (eventueel chronisch) laagdrempelige ondersteuning te bieden aan de jeugdige. Hierdoor kan het, tijdens de behandeling aangeleerde gedrag, makkelijker worden doorgezet voor een duurzamer resultaat van de behandeling. De afstemming hierover kan wederom met een warme overdracht plaatsvinden tussen alle betrokken partijen, net als het plan voor de overbruggingszorg. Op deze manier wordt de ondersteuning begonnen en afgesloten binnen de vertrouwde omgeving van de jeugdige.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.