Is uw gemeente klaar voor de nieuwe Wvggz?

De nieuwe ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (Wvggz) is per 1 januari 2020 van kracht. Vanaf dat moment vervalt de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). Daarvoor in de plaats komen twee nieuwe wetten:

  1. De Wzd (Wet zorg en dwang), die de rechten regelt van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen.
  2. De Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg). Deze wet biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan.
Klaar voor Wvggz?

Met name deze tweede wet heeft nogal wat consequenties voor gemeenten. De komende tijd moeten gemeenten aan de slag om vóór 1 januari a.s. klaar te zijn om de wet vanaf dat moment goed uit te kunnen voeren.

Nieuw in de wet is dat de burgemeester iemand aan wie hij een maatregel oplegt, in staat moet stellen om zo mogelijk te worden gehoord. Ook is nieuw dat iedereen zijn zorgen over een medeburger bij de gemeenten moet kunnen melden en dat de gemeente die melding ook moet onderzoeken en tijdig afhandelen. Daarnaast is nieuw dat de zorgaanbieders op grond van de nieuwe wet moet nagaan of voldaan is aan de essentiële voorwaarden om terug te keren in de samenleving, als iemand ontslagen wordt uit de verplichte ggz.

Gevolgen invoering

De invoering van de Wvggz heeft zowel beleidsmatig als organisatorisch gevolgen voor gemeenten. Het gaat daarbij onder andere om:

  • Een aanpassing van de rol van de burgemeester
  • Het opvangen en doorgeleiden van meldingen, inclusief het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de noodzaak van gedwongen zorg
  • Gewijzigde informatiedeling met ketenpartners.

De adviseurs van Keizers & Visser kunnen gemeenten ondersteunen bij de voorbereidingen voor de invoering van de Wvggz, door alle interne en externe betrokkenen goed te informeren en het proces volledig in te richten.

Wilt u weten wat onze adviseurs voor uw gemeente kunnen betekenen? Mail dan naar info@keizersvisser.nl en maak vrijblijvend een afspraak. Of bekijk ons kennisdossier OGGZ Klaar voor wvggz

Arold Derix

Adviseur Wvggz

Margit Bouman Sneior adviseur sociaal domein Keizers&Visser

Margit Bouman

Adviseur Wvggz