Meld u nu aan voor de bijeenkomst ‘Leefbaarheid vanuit een ander perspectief’!

2019-08-02T08:02:36+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Meld u nu aan voor de bijeenkomst ‘Leefbaarheid vanuit een ander perspectief’!

Nederland zal de komende decennia veranderen naar een nieuwe samenleving. De overheid verandert mee, maar gaat dit snel genoeg? We zitten in een duurzaamheidsrevolutie, een samenredzaamheidsrevolutie en een opmars van robotica. Ondertussen wonen er steeds meer ouderen en verwarde personen in onze wijken en dorpen. Wat betekent dit voor onze maatschappelijke opgaven en wat betekent dit voor ons zorgstelsel?

Ineke Kalteren en Jan Temmink organiseren, namens Keizers & Visser, voor u een bijeenkomst waar inwoners, maatschappelijke partners én gemeenten hun ervaringen delen. Niet alleen de succesverhalen, maar ook de valkuilen en de hobbels onderweg. Vanuit verschillende invalshoeken komen bovenstaande vraagstukken aan de orde, die u nieuwe inzichten geven en kunnen helpen om de juiste stap te zetten binnen uw gemeente. Daar wilt u toch bij zijn?
Op vrijdag 20 september 2019 tussen 9.15 en 13.00 uur bent u van harte welkom in Staatshuys – het geboortehuis van Thorbecke – te Zwolle. Aanmelden is verplicht, wees er snel bij want er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar.

Stuur snel een email naar info@keizersvisser.nl met daarin uw persoonlijke gegevens en u ontvangt van ons een bevestiging én het uitgebreide programma.

Meld u nu aan voor de bijeenkomst ‘Leefbaarheid vanuit een ander perspectief’!2019-08-02T08:02:36+00:00

De nieuwe Wet inburgering nieuwkomers; potentieel benutten en een integrale aanpak

2019-07-16T12:09:16+00:00

overheidsconsultancy-tekst

De nieuwe Wet inburgering nieuwkomers;

potentieel benutten en een integrale aanpak

De verantwoordelijkheid voor de regie op de inburgering van nieuwkomers gaat per 1 januari 2021 terug naar de gemeenten. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat er bij het inburgeren maatwerk en kwaliteit wordt geboden. De adviseurs van Keizers & Visser maken gebruik van elkaars ervaring en capaciteiten. Ieder bekijkt een opgave vanuit een bepaalde expertise en dat brengen we bij elkaar. Ook de nieuwe Wet inburgering kent verschillende invalshoeken. We bevragen in dit artikel een aantal van onze adviseurs.

Potentieel aan talenten benutten
De VNG is blij met de inhoudelijke lijn van het voorstel. Gemeenten kunnen als lokale overheid niet-vrijblijvende afspraken maken met taalaanbieders en de inburgeraar over het te volgen traject. De nieuwkomers krijgen bij de gemeente een brede intake en een Persoonsplan Inburgering en Participatie (PIP).
“Dit is een grote verbetering ten opzichte van het huidige systeem.” aldus Jan Christiaan Goudbeek. “In de tijd dat ik wethouder was, vroeg ik me wel eens af of we het potentieel van de inburgeraar wel voldoende benutten. Bij de uitvoering van de nieuwe wet krijgen gemeentes in elk geval de kans om goed te beleggen dat de talenten van mensen goed worden benut. Zo moeten we bijvoorbeeld de opleidingen die we aanbieden beter laten aansluiten bij de diploma’s, die de mensen in het land van herkomst al hebben behaald.”

Ook Johan Kivits is van mening dat we beter moeten aansluiten op wat mensen kunnen, zodat mensen de Nederlandse taal beter leren spreken en schrijven en zij hun kansen om zelfstandig mee te doen in de samenleving vergroten. “We moeten focussen op de talenten die mensen hebben. Daartoe moeten we achterhalen wat de drijfveren van onze inburgeraars zijn. Om die drijfveren goed te achterhalen bij mensen die de taal nog slecht beheersen, moet je mensen soms ook in de eigen taal kunnen benaderen.”

Van sturen naar coachen
Als een gemeente maatwerk per cliënt wil bieden, vraagt dit om een nieuwe aanpak door consulenten werk en inkomen. “Ik wil me graag inzetten om de benodigde gedragsverandering bij de consulenten te bewerkstelligen,” zegt Caspar Rauws. “Ik wil consulenten graag begeleiden, zodat zij leren verder te kijken dan hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Voor het bieden van het maatwerk aan de hand van de talenten van de inburgeraar is het nodig dat ook andere partijen die een rol hebben binnen het traject worden betrokken. Je moet creatief zijn, op een andere manier durven kijken en soms risico’s durven nemen. Dat vraagt om medewerkers die leren om buiten de gebaande paden en resultaatgericht te werken. Een zo regelarm mogelijk beleid is dan noodzakelijk.”

De samenhang benutten
“Bij de uitvoering van de Participatiewet lopen we bij de huidige inburgering tegen de grenzen van de wet aan,” legt Luuk de Boer uit. “In de nieuwe wet kunnen we gelukkig vanaf de start dat mensen in onze gemeente komen wonen aan de slag, of het liefst nog daarvoor. Dat is een enorme verbetering. Zodra we weten wie er naar onze gemeente komt, kunnen we in overleg met het COA; wie zijn het, wat is er al gedaan? Dat is het uitgangspunt voor de doorgaande lijn die we moeten realiseren. We maken een plan waarin alles aan de orde komt: huisvesting, inrichting, uitkering, meedoen in de wijk, financieel plan van aanpak, maar ook begeleiding naar werk of stageplek. Maatwerk bieden maakt het mogelijk dat je verschillende leerlijnen en routes kunt toepassen.”

“Het mooie is dat je allerlei verschillende partijen in beweging kunt zetten om inburgeraars op de juiste wijze te ondersteunen,” zegt Margit Bouman. “Vele organisaties kunnen een deel bijdragen, zodat de inburgeraar zich zo snel mogelijk thuis gaat voelen in een gemeente en als vanzelfsprekend onderdeel gaat uitmaken van de samenleving. Bijvoorbeeld de woningcorporatie die de kennismaking in de buurt kan mobiliseren, maar ook de school, de sportvereniging, de welzijnsorganisatie kunnen een belangrijke rol vervullen.”

Hogere eisen
Er gaan hogere eisen gelden voor inburgering, waaronder een hogere taaleis.
“Inburgeren is echter veel meer dan alleen de taal kennen en zo mogelijk in je eigen onderhoud voorzien,” zegt Jan Christiaan Goudbeek. “Deelnemen aan de samenleving is ook de kinderen op zwemles doen, deelnemen aan het verenigingsleven en vrijwilligerswerk doen. Sommige nieuwkomers kennen een in onze ogen traditionele rolverdeling. Voor die dames is het belangrijk dat voor kinderen, die nog niet naar school gaan kinderopvang wordt geboden, zodat ook zij deel kunnen nemen aan taalles en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.”

Een knelpunt is, zo zegt ook de VNG, dat de wijzigingen ondanks de hogere eisen, binnen de huidige financiële kaders moeten worden doorgevoerd.

Integrale aanpak
Johan Kivits ziet de oplossing in het dichter bij de samenleving organiseren van de inburgering. “Participeren in de samenleving wordt steeds belangrijker. Ook het inzetten van de betrokkenheid van de samenleving voor inburgeraars is een belangrijke randvoorwaarde. Ik wil gemeenten graag meenemen in het neerzetten van trajecten, waarbij zij wel de regie nemen, maar de uitvoering beleggen bij de (lokale) maatschappelijke partners, zoals zorg, onderwijs en welzijn. Zij moeten dan natuurlijk ook de schakel naar de samenleving en naar het bedrijfsleven en werkgevers realiseren.” Caspar Rauws sluit hierop aan: “Ook de woningcorporaties kunnen een stukje van deze verantwoordelijkheid op zich nemen door acties uit te voeren, waardoor bewoners voorbereid worden op nieuwe medelanders die in de wijk komen wonen en inburgeraars zich welkom voelen in de wijk waar ze komen wonen.”

Talenten benutten
Administratieve en ondersteunende functies in Nederland vragen al een behoorlijk taalniveau. Om de taal te leren, moet je vooral de kans krijgen om dit te oefenen in de praktijk,” zegt Ineke Kalteren. “Ga werken vanuit de passie en talenten van de inburgeraar. Ga als gemeente op zoek naar projecten in de gemeente -zoals bijvoorbeeld een volkstuin, het opknappen van een dorpshuis of kerktoren, een schilderklus, een cultuurproject, een bouwploeg of grimeactiviteit voor theater, een kringloopwinkel. Breng culturen bij elkaar, communiceren en leren van elkaar en dan stap voor stap naar onderwerpen die meer schriftelijke taalvaardigheid vragen. Begin met iets waar de individuele passie en vaardigheden van de inburgeraar op aansluit. Zo zorg je voor krachtige gemotiveerde medewerkers. Dat zij met plezier laagdrempelig (zonder veel druk) kunnen beginnen met het Nederlands in de praktijk toe te passen. Taal leer je door te praten en te lezen en er plezier aan te beleven!”

Jan Christiaan Goudbeek, Johan Kivits, Caspar Rauws, Luuk de Boer, Margit Bouman en Ineke Kalteren zijn adviseurs bij Keizers & Visser. De adviseurs van Keizers & Visser ondersteunen gemeenten bij bijvoorbeeld de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe inburgeringswet.

Wilt u weten wat onze adviseurs voor uw gemeente kunnen betekenen? Neem contact op via info@keizersvisser.nl of bel met tel.: 085-4010688 en wij maken geheel vrijblijvend een afspraak.

De nieuwe Wet inburgering nieuwkomers; potentieel benutten en een integrale aanpak2019-07-16T12:09:16+00:00

De uitgaven voor Jeugdzorg weer in balans?

2019-06-06T14:11:20+00:00

overheidsconsultancy-tekst

De uitgaven voor Jeugdzorg weer in balans?

Extra miljard voor jeugdzorg biedt lucht, maar er moet zeker meer gebeuren!

Gemeenten ontvangen ruim één miljard euro extra van het Rijk voor de jeugdzorg: 420 miljoen dit jaar, 300 miljoen in 2020 en nog een keer dit bedrag in 2021. In een reactie zegt de VNG – namens de gemeenten – dat deze incidentele bedragen gemeenten de eerste jaren lucht geven. Maar het uitblijven van een structurele oplossing is, volgens de VNG, teleurstellend.

En dat is precies zoals het is: dit extra miljard geeft inderdaad wat lucht, maar voor een structurele oplossing is méér nodig dan geld. Wat het ingewikkeld maakt is dat er niet één oplossing met één maatregel is die geldt voor elke gemeente. Over het algemeen gaat het om een pakket van verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden: het gaat om maatwerk per gemeente.

De adviseurs van Keizers & Visser kunnen gemeenten hierbij helpen. Zij starten dan met het analyseren van de uitgaven. Hoe zijn de verschillende uitgavenposten ten opzichte van dezelfde posten in een vergelijkbare gemeente? Vallen er bepaalde posten op? Is er bijvoorbeeld ineens een plotselinge toename in de gespecialiseerde jeugdzorg? Wat is daarvan de reden? Hoe is de regionale financiering geregeld? Hoe zit het met de doorverwijzingen? Is het mogelijk om meer (ambulante) zorg of minder specialistische zorg dicht bij huis te organiseren?
Op grond van deze analyse wordt in kaart gebracht welk pakket aan maatregelen in die betreffende gemeente nodig is om te zorgen dat de kosten weer beheersbaar worden én blijven. Het kan bijvoorbeeld, dat de beweging ‘Van zorgen voor, naar zorgen dat’ (nog) sterker moet worden neergezet of dat de beschrijving van de opdrachten voor de lokale partners zodanig moeten worden aangepast, dat zij behalve hulpverlenen vooral ook de netwerken rondom mensen gaan versterken.
Een andere mogelijke maatregel is het goed in kaart brengen van wat er allemaal is aan lokale voorliggende voorzieningen en deze goed onder de aandacht brengen van degenen die hiernaar kunnen doorverwijzen.

Tot het pakket kan ook behoren dat een betere aansluiting tussen onderwijs(zorg) en jeugdzorg moet worden gerealiseerd. Of door te zorgen dat preventie beter en gerichter wordt ingezet. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de middelen die we al hebben, bijvoorbeeld op basis van de bekende gegevens van de JGZ. En op de scholen meer inzetten op extra ondersteuning bij risicofactoren.

Ook kan integraler werken soelaas bieden, waardoor de uitvoering beter en goedkoper kan.

De adviseurs van Keizers & Visser kunnen deze analyse voor u maken met een voor u passend advies. Zij hebben de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met de implementatie en begeleiding van dit proces, met aantoonbaar goede resultaten. En dán pas hebben we het over structurele oplossingen!

Heeft u vragen of behoefte aan een vrijblijvend gesprek?
Stuur dan een email met uw gegevens naar info@keizersvisser.nl en wij nemen binnen een dag contact met u op.

De uitgaven voor Jeugdzorg weer in balans?2019-06-06T14:11:20+00:00

Is uw gemeente klaar voor de nieuwe Wvggz?

2019-06-03T09:03:55+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Is uw gemeente klaar voor de nieuwe Wvggz?

De nieuwe ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (Wvggz) is per 1 januari 2020 van kracht. Vanaf dat moment vervalt de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). Daarvoor in de plaats komen twee nieuwe wetten:

  1. De Wzd (Wet zorg en dwang), die de rechten regelt van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen.
  2. De Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg). Deze wet biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan.

Met name deze tweede wet heeft nogal wat consequenties voor gemeenten. De komende tijd moeten gemeenten aan de slag om vóór 1 januari a.s. klaar te zijn om de wet vanaf dat moment goed uit te kunnen voeren.

Nieuw in de wet is dat de burgemeester iemand aan wie hij een maatregel oplegt, in staat moet stellen om zo mogelijk te worden gehoord. Ook is nieuw dat iedereen zijn zorgen over een medeburger bij de gemeenten moet kunnen melden en dat de gemeente die melding ook moet onderzoeken en tijdig afhandelen. Daarnaast is nieuw dat de zorgaanbieders op grond van de nieuwe wet moet nagaan of voldaan is aan de essentiële voorwaarden om terug te keren in de samenleving, als iemand ontslagen wordt uit de verplichte ggz.

De invoering van de Wvggz heeft zowel beleidsmatig als organisatorisch gevolgen voor gemeenten. Het gaat daarbij onder andere om:

  • Een aanpassing van de rol van de burgemeester
  • Het opvangen en doorgeleiden van meldingen, inclusief het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de noodzaak van gedwongen zorg
  • Gewijzigde informatiedeling met ketenpartners.

De adviseurs van Keizers & Visser kunnen gemeenten ondersteunen bij de voorbereidingen voor de invoering van de Wvggz, door alle interne en externe betrokkenen goed te informeren en het proces volledig in te richten.

Wilt u weten wat onze adviseurs voor uw gemeente kunnen betekenen? Mail dan naar info@keizersvisser.nl en maak vrijblijvend een afspraak.

Is uw gemeente klaar voor de nieuwe Wvggz?2019-06-03T09:03:55+00:00

Themabijeenkomst POH-GGZ in Nissewaard

2019-04-12T09:08:44+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Themabijeenkomst POH-GGZ in Nissewaard

In maart 2017 ging Bert Deuling namens Keizers & Visser Overheidsconsultancy aan de slag als projectleider POH-GGZ Jeugd voor de gemeente Nissewaard. Dit heeft er toe geleid dat momenteel 13 van de 14 huisartsenpraktijken beschikken over een POH-GGZ Jeugd waardoor de zorg voor kinderen en jongeren laagdrempeliger én goedkoper is geworden. Een prachtig resultaat waar afgelopen 4 april bij stil is gestaan tijdens de themabijeenkomst POH-GGZ Jeugd in de gemeente Nissewaard.

Prof. dr. Jan Derksen nam tijdens deze bijeenkomst huisartsen, POH’s-GGZ Jeugd, medewerkers van de jeugdondersteuningsteams en andere jeugdprofessionals mee in de wereld van GGZ-specialisme in de huisartsenpraktijk. Tijdens deze inspirerende lezing werd er aandacht besteed aan het belang
van ‘mentaliseren’: een proces waarbij er niet wordt gekeken naar het gedrag maar naar het gevoel dat bij dat gedrag hoort. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat als ouders goed in staat zijn te mentaliseren, kinderen minder psychische aandoeningen ontwikkelen. Het is dan ook een belangrijk instrument voor zowel ouders als professionals.

Om het proces van mentaliseren te ondersteunen hebben RINO Zuid en Foundation Games for Health Europe een spel ontwikkeld. Gorry Cleven (projectmanager nascholing RINO Zuid) kwam dit spel samen met haar collega’s introduceren. Door middel van filmpjes worden professionals bewust
gemaakt van hun eigen emoties en welke invloed deze emoties kunnen hebben op de cliënt. Het spel brengt groepsdiscussies tussen professionals op gang over de verschillende ervaren emoties en hoe dit zich kan vertalen naar de cliënt. Een bewustzijn die de jeugdprofessional kan overbrengen naar ouders en kinderen.

Een bijzonder leerzame en geslaagde avond waarbij de meerwaarde en het belang van jeugdprofessionals in de huisartsenpraktijk voelbaar was!

Wilt u meer weten over de succesvolle aanpak van POH-GGZ Jeugd in uw gemeente, naam dan contact op met Bert Deuling, via b.deuling@keizersvisser.nl of bel Bert op 06 – 52 21 14 77.

Onze adviseur Bert Deuling

Professor Jan Derksen heeft een boek geschreven waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de neurobiologie, cognitieve ontwikkelingspsychologie en hechtingstheorie bij elkaar zijn gebracht. Meer informatie vindt u hier.

Informatie over Game for Health kunt u hier vinden.

Themabijeenkomst POH-GGZ in Nissewaard2019-04-12T09:08:44+00:00

Jan-Christiaan Goudbeek nieuw bij Keizers & Visser

2019-04-10T14:20:43+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Jan-Christiaan Goudbeek nieuwe adviseur Keizers & Visser

Een uitbreiding van ons team adviseurs melden verveelt nooit. Iedere nieuwe adviseur die wij welkom heten, blijkt van toegevoegde waarde te zijn. Dat geldt zeker voor Jan-Christiaan Goudbeek. Wat opvalt is zijn open houding, wat uitnodigt om met hem in gesprek te gaan. Dan blijkt direct dat je te maken hebt met een gedreven, geïnteresseerd en betrokken gesprekspartner. Hij kan partijen verbinden, waarbij hij wederzijdse belangen niet uit het oog verliest. Door zijn bestuurlijke ervaring in combinatie met zijn scherpe analytische blik is Jan-Christiaan in staat om lastige vraagstukken terug te brengen naar de basis, waarbij hij de opdrachtgever van een oplossingsgericht advies voorziet.

Lees hier het volledige profiel van Jan-Christiaan.

Jan-Christiaan Goudbeek nieuw bij Keizers & Visser2019-04-10T14:20:43+00:00

Keizers & Visser ook sterk op sportief gebied!

2019-04-08T09:43:09+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Ons team staat ook op sportief gebied zijn mannetje!

Onze adviseurs presteren niet alleen op Sociaal en Maatschappelijk vlak op topniveau bij onze opdrachtgevers. Ook op sportief gebied zijn er prestaties om trots op te zijn. Dat doen we in verschillende hardloopwedstrijden met veel inzet en enthousiasme. In december jongstleden stonden we aan de start van de 10 kilometer in Valencia, een internationaal evenement waar, in combinatie met de marathon, 25.000 lopers aan de start stonden. Alle 9 deelnemers van Keizers & Visser liepen een prima race, waarbij persoonlijke records sneuvelden.

In februari stond de bekende ‘8 van Apeldoorn’ op het programma, waar ook uitstekende tijden genoteerd werden en iedereen zijn doel heeft behaald.
Afgelopen vrijdag stonden 5 collega’s aan de start bij de Ladies Run van Zwolle. En ook hier waren alle deelnemers uitermate tevreden over hun prestaties.
En zondag 7 april begaven enkele collega’s zich naar het mooie Lochem, waar onder zomerse omstandigheden de Lochemse Bergloop plaatsvond.

Keizers & Visser ook sterk op sportief gebied!2019-04-08T09:43:09+00:00

Ook Theo Platje adviseur bij Keizers & Visser

2019-03-21T11:20:21+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Theo Platje nu ook adviseur bij Keizers & Visser

Wij vinden het van toegevoegde waarde dat Theo Platje nu ook zijn kwaliteiten bij onze opdrachtgevers kan inzetten. Op het gebied van Jeugdzorg zijn er voor Theo weinig geheimen en heeft hij zeer ruime ervaring opgedaan als projectleider en interim manager. Theo is  zowel teamplayer als zelfstandig opererend leider, zet lijnen uit, bewaakt de voortgang en geeft de voorkeur aan inwonervriendelijke oplossingen en adviezen.

Bekijk hier het volledige profiel van Theo Platje.

Ook Theo Platje adviseur bij Keizers & Visser2019-03-21T11:20:21+00:00

Maaike Luttik nieuw in ons team adviseurs!

2019-03-13T09:10:12+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Maaike Luttik nieuwe adviseur bij Keizers & Visser

Na de overname van Covalente door Keizers & Visser Overheidsconsultancy maakt Maaike Luttik ook deel uit van ons team adviseurs. En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Met de komst van Maaike is ons team uitgebreid met een zeer ervaren adviseur die een breed scala deskundigheid meebrengt, met name op het gebied van Passend Onderwijs én verschillende aspecten binnen het sociaal domein. Maak kennis met haar en lees hier haar volledige profiel.

Maaike Luttik nieuw in ons team adviseurs!2019-03-13T09:10:12+00:00

Renske Adema versterkt onze marketing & communicatie

2019-03-07T08:24:52+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Renske Adema versterkt onze marketing & communicatie

Vanaf 1 maart is Renske Adema onze nieuwe ‘spin in het web’ met als belangrijkste uitdaging om onze marketing & communicatie te versterken. Recent heeft zij in Staatshuys – geboortehuis van Thorbecke – kennis gemaakt met haar collega’s, die ze intensief gaat ondersteunen om onze dienstverlening nóg beter af te stemmen op de wensen van onze opdrachtgevers. Maak kennis met Renske en lees hier haar volledige profiel.

Renske Adema versterkt onze marketing & communicatie2019-03-07T08:24:52+00:00