Keizers & Visser is partner van Socialcoin.

2020-07-27T06:58:03+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Keizers&Visser is partner van Socialcoin.

Waar onze adviseurs goed in zijn is het begeleiden van processen en het activeren of verbinden van organisaties met inwoners. Dit doen wij dagelijks vanuit het gedachtegoed van Thorbecke dat de maatschappij op eigen kracht problemen oplost en de overheid deze ontwikkeling ondersteunt en faciliteert.
Dat is ook de reden dat we Socialcoin steunen en verder willen brengen. Inwoners zijn hiermee in staat om op eigen kracht hun (financiële) problemen op te lossen en de overheid ondersteunt hen daarbij. Inwoners worden met Socialcoin een actief onderdeel van de oplossing. Het idee dat inwoners in de maatschappij en in zichzelf investeren vinden wij heel belangrijk.

Wat is Socialcoin
Socialcoin is een instrument voor gemeentes dat meerdere maatschappelijke vraagstukken in één keer helpt aan te pakken en samenwerking vereenvoudigt. De Socialcoin vertegenwoordigt een maatschappelijke waarde. Het verschil met gewoon geld is, dat een Socialcoin vanuit de gemeente “gelabeld” kan worden, bijvoorbeeld om schulden te voldoen.
Elke gemeente heeft werkzaamheden en activiteiten voor het behoud van wijken en verbeteren van de leefomgeving van haar inwoners. De mensen en middelen hiervoor zijn vaak niet toereikend. En daar biedt Socialcoin juist de oplossing.

De gemeente bepaalt welke sociale activiteiten, zoals bijvoorbeeld een buurtschoonmaakactie of ondersteuning in een buurthuis, met Socialcoin uitgevoerd worden. Een schuldenaar kan een zo’n activiteit uitvoeren en krijgt hier Socialcoins voor toegekend. Daarmee wordt (een deel van) de schuld afgelost. De gemeente en schuldenaar werken zo samen aan oplossingen voor beide partijen.

Waarom Socialcoin werkt
Schulden aan overheidsinstanties, waarop niet kan worden afgelost door schuldenproblematiek, zijn feitelijk waardeloos. Toch vertegenwoordigen deze schulden een waarde. Om deze waarde toch te realiseren is het idee, om met behulp van Socialcoin, schuldenaren taken uit te laten voeren met een toegekende maatschappelijke waarde als tegenwaarde van de schuld. Het idee om maatschappelijke waarde te realiseren in ruil voor schuldvermindering is niet ontstaan uit het idee van verplichting, maar juist vanuit de wens om de sociale isolatie van de schuldenaar te doorbreken.
Dit idee past geheel in het tijdsbeeld van nu: anders denken over schuldhulpverlening, creatieve oplossingen en maatwerk. Daarbij denken we ook aan de sociale impact, die een problematische schuldensituatie op een schuldenaar en zijn/haar omgeving heeft.

Het is ook goed inzetbaar bij kleine en beginnende schulden om erger te voorkomen.

Wat doet Socialcoin voor schuldenaren
Socialcoin creëert beweging door aandacht, waardering en beloning. Doordat er met Socialcoin maatwerk geleverd kan worden; kan het worden afgestemd op lokale en persoonlijke behoeften en mogelijkheden. Een schuldenaar doet met behulp van Socialcoin (vrijwilligers-)werkervaring op, is minder sociaal geïsoleerd en ontwikkelt hierdoor weer eigenwaarde. Een positief neveneffect hierbij is dat de schuldenaar zelf helpt bij het verbeteren van eigen buurt en directe leefomgeving. Bovendien laat de schuldenaar aan de schuldeisers zien dat hij/zij gemotiveerd is om een oplossing voor de schulden te vinden. Dit geeft invulling aan gewenst beleid op zelfregie en het bieden van toekomstperspectief.
Duidelijk is dat dit instrument ook ingezet kan worden voor andere inwoners. De activiteiten zijn het zelfde, maar de waardering zal dan een andere vorm krijgen.

De rol van Keizers & Visser bij Socialcoin
Wij begeleiden gemeenten of andere organisaties met de invoering van Socialcoin. Zo zorgen we dat er een sociale kaart gemaakt wordt van een wijk, organisaties met elkaar in gesprek gaan en er een passend systeem van waardering voor de Socialcoin gemaakt wordt. We doen dit voor en samen met de organisaties en inwoners van de wijk, door met elkaar in gesprek te gaan en stappen te zetten.

Wilt u meer weten over Socialcoin, kijk dan op de website van Socialcoin voor meer informatie. Wilt u graag een persoonlijk gesprek, vul dan het contactformulier in of bel met telefoonnummer 085-4010688.

Keizers & Visser is partner van Socialcoin.2020-07-27T06:58:03+00:00

Welkom nieuwe collega’s

2020-06-30T05:47:56+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Welkom nieuwe collega’s!

Wij hebben onze teams weer mogen versterken met de komst van drie nieuwe collega’s!
Met de komst van Petra Raaijen is het team van Keizers & Visser opnieuw uitgebreid met een zeer ervaren adviseur. Petra is bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en zowel in binnen- als buitenland voor gemeentes werkzaam geweest. Petra brengt een breed scala aan deskundigheid binnen het sociaal en maatschappelijk domein met zich mee. Wij zijn dan ook blij om haar als nieuwe collega aan het team toe te voegen.

Petra Raaijen adviseur Keizers & Visser

Petra Raaijen

Het team van Thor.  is zelfs uitgebreid met twee nieuwe collega’s. Wij heten welkom Carlijn Kip en Stijn Ettes. Carlijn heeft haar studie Social Policy and Public Health afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Zij heeft haar Master Thesis voor de Gemeente Oldenzaal geschreven en heeft hierbij werkervaring opgedaan binnen de gemeente. Met haar brede blik op sociale problemen, benadert zij projecten vanuit verschillende invalshoeken. Carlijn is een enthousiaste en doelgerichte collega, die denkt in oplossingen en bij gemeentes graag het verschil wil maken. Wij zijn dan ook blij met haar komst!

Ook zijn we blij met de keuze van Stijn Ettens om voor Thor. te kiezen. Door zijn achtergrond als historicus heeft hij een brede maatschappelijke interesse. Stijn haalt energie uit het verder helpen van mensen door ze van kennis te voorzien en samen problemen oplossen. Stijn heeft zijn Master Geschiedenis van Internationale Betrekkingen afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en heeft gemeentelijke ervaring opgedaan als trainee Informatie- en verandermanagement. Met de komst van Stijn heeft Thor.  er nog een ambitieuze, maatschappelijk betrokken en leergierige adviseur bij!

Wilt u meer weten over Thor. en onze junior adviseurs, kijk dan op www.thor-jr.nl.

Stijn Ettes Petra Raaijen Carlijn Kip
De nieuwe collega’s van Thor.: Stijn Ettes, Carlijn Kip samen met directeur Ben Keizers en nieuwe collega van Keizers & Visser: Petra Raaijen.

Welkom nieuwe collega’s2020-06-30T05:47:56+00:00

Workshop ‘Praktijkondersteuners in de Jeugdzorg’ tijdens Kennis- en Praktijkdagen Contracteren Sociaal Domein

2020-02-24T11:32:38+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Het Ministerie van VWS organiseert van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 april 2020 de derde editie van de Kennis- en Praktijkdagen Contracteren Sociaal Domein 2020 in het Akoesticum te Ede. Het doel van deze Kennis- en praktijkdagen is de inkoop, van visievorming tot uitvoering, in het Sociaal Domein te versterken om zo samen de transformatie vorm te geven. Op deze dagen kan iedereen, die te maken heeft met inkoop in het Sociaal Domein, gratis verschillende workshops en presentaties volgen.

Keizers & Visser en GGZ-instelling Molendrift verzorgen op dinsdag 7 april gezamenlijk de workshop ‘Praktijkondersteuners in de Jeugdzorg’. Beide organisaties hebben jarenlange ervaring met de uitvoering van pilots in diverse gemeenten. Zij delen graag de do’s en dont’s van de inzet van een POH-GGZ Jeugd in huisartsenpraktijken, de opgedane kennis en ervaringen met u.

Inhoudelijk programma:

Molendrift – Marieke Boelhouwer
Eén van de conclusies van recent onderzoek is dat de invoering van praktijkondersteuners Jeugd en Gezin van grote betekenis kan zijn voor de kostenreductie en wachttijdbeperking in de jeugdhulp. Marieke Boelhouwer is als onderzoeker betrokken en licht de resultaten uit dit onderzoek toe.

Keizers & Visser – Bert Deuling
De samenwerking tussen gemeenten en huisartsen gaat niet vanzelf. Uitgangspunt daarvoor is de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het gemeenschappelijk belang dat huisartsen en gemeenten hebben. Bert Deuling vertelt over onder andere zijn inkoopervaringen en vat deze samen naar ‘lessons learned’.

Tijdens de workshop ontvangt u, naast een kennispakket, informatie over:
• het scheppen van draagvlak bij alle betrokkenen voor de inzet van een POH-GGZ Jeugd;
• de doelstellingen en het monitoren van de opbrengsten;
• de afspraken die gemaakt moet worden om een succesvolle uitvoering te garanderen;
• een stappenplan voor het realiseren van de POH-inzet bij huisartsenpraktijken;
• de bekostigingssystematiek en verschillende inkoopvarianten.

Deelname aan de workshop is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via de volgende link.

Wilt u tijdens de Kennis- en Praktijkdagen een adviseur spreken, meer informatie ontvangen of vrijblijvend een aparte afspraak plannen? Dan kunt u contact opnemen via info@keizersvisser.nl of telefoonnummer: 085-4010688. Wij vertellen u graag meer over de inzet van de POH GGZ Jeugd en het unieke monitoringssysteem dat wij hiervoor hebben ontwikkeld.

Wij zien en spreken u graag op 7 april in Ede!

Workshop ‘Praktijkondersteuners in de Jeugdzorg’ tijdens Kennis- en Praktijkdagen Contracteren Sociaal Domein2020-02-24T11:32:38+00:00

In dialoog: lokale democratie

2020-02-13T16:17:02+00:00

overheidsconsultancy-tekst

In Dialoog: lokale democratie

De laatste jaren is er veel te doen rondom onze democratie en politiek. De gemiddelde Nederlander heeft weinig of geen vertrouwen meer in de politici en de democratie. We voelen ons niet langer vertegenwoordigd door de politiek en dat resulteert in ‘tegenstemmen’ en een laag opkomstpercentage bij verkiezingen. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar nieuwe vormen van democratie, zodat mensen zich wel vertegenwoordigd voelen en zelf ook meer gaan deelnemen aan het democratisch proces.
Hiervoor zijn initiatieven op het gebied van ‘lokale democratie’ gestart. De VNG zegt hierover: ‘democratie is veel breder dan ‘politiek’. Gemeenten experimenteren volop met nieuwe vormen van democratie door inwoners actief bij beleidsontwikkeling en besluitvorming te betrekken.’ Daarbij geeft de VNG aan dat gemeenten heel erg geschikt zijn om te starten met pilots en projecten. Door de korte lijnen tussen inwoners en gemeenteraad en college, is het daar goed mogelijk om te experimenteren met nieuwe vormen van democratie.

De gemeente Groningen manifesteert zich als voorloper met vernieuwing van de lokale democratie, met een reeks van experimenten in de wijken, zoals de Coöperatieve Wijkraad en Wijkdeal de Wijert. Voor dit laatste experiment was ik, Maaike Luttik, als dialoogbegeleider betrokken om te evalueren hoe de inwoners over de wijkdeal denken.

Het proces hoe de wijkdeal tot stand komt, wordt door de deelnemers geschetst: eerst ideeën ophalen (meer dan 500). Vervolgens zijn alle ideeën in categorieën ingedeeld. Er zijn vijf categorieën, die door de inwoners zelf zijn gemaakt. Vier van de vijf gaan over groen en onderhoud van de wijk. Vervolgens is gevraagd, welke projecten het belangrijkst zijn. Zo is er een start gemaakt. Nu komen er nog nieuwe projecten bij, die blijken elke keer in één van de categorieën te passen en kunnen dus ook uitgevoerd worden.

‘De wijkdeal is de verbinding, de motor, het samen doen.
Als een idee er binnen past, gaan we dat doen.’ 

Eerst is de agenda van de wijk opgehaald. De bewoners zien dat deze ideeën ook daadwerkelijk worden gedaan, zonder allerlei ingewikkelde procedures. Dat maakt dat er vertrouwen in de lokale democratie is. Het is leuk om mee te doen en iedereen kan meedoen. Door deze agenda hebben ze het gevoel dat ze echt meedenken en inspraak hebben.
Twee van de mensen aan tafel zijn professional, vier zijn bewoners. De bewoners geven aan dat er korte lijnen zijn, het is makkelijk georganiseerd. De wijkdeal is volledig gericht op de bewoners. Wel is het zo dat als een bewoner een idee heeft, er verwacht wordt dat de bewoner zich ook zelf inzet om het idee gerealiseerd te krijgen. Een idee in de ideeënbus gooien en verder niks, zit er bij de wijkdeal niet in.

De professionals geven aan dat het leuk is om mee te werken. Er is slagkracht. Er wordt vertrouwen gegeven en dat schept ook weer vertrouwen. Veel organisaties willen meedoen vanwege dit vertrouwen en slagkracht. Bewoners zien dat er werkelijk wat verandert in hun wijk en dat geeft weer nieuwe energie.

Wat mij betreft is de wijkdeal een geslaagd voorbeeld van lokale democratie!

Monitor Passend Onderwijs, Keizers & Visser, Maaike Luttik

Adviseur Maaike Luttik
Voor haar persoonlijk profiel klik hier.

In dialoog: lokale democratie2020-02-13T16:17:02+00:00

Mijlpaal voor wereldreis van Margit Bouman

2020-01-07T15:47:29+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Boot voor de wereldreis te water gelaten!

Afgelopen vrijdag was een uitermate spannend moment voor onze collega Margit Bouman. In de afgelopen 12,5 jaar heeft haar partner Ricco Veldkamp ieder vrij uurtje gebruikt om zelf een zeilboot te bouwen. Dat is op zich al een prestatie van formaat. Vanaf deze zomer gaan zij samen een wereldreis maken. Een droom die nu werkelijkheid gaat worden. Onder grote belangstelling was hún moment gekomen: de boot werd in Lochem te water gelaten. Aanvankelijk werd uitgegaan van een klein gezelschap, maar familie, vrienden, collega’s en buren dachten daar toch anders over. Zij wilden dit moment niet missen en terecht! Het werd een bijzonder moment en niet alleen voor Margit & Ricco. Nadat de schoener veilig in het Twentekanaal was gelaten, sprak Ricco verschillende dankwoorden uit aan de mensen die dit moment mogelijk hebben gemaakt. Tegelijk werd de naam onthuld: De Anna Margaretha, kortweg: Anna M.
Klik hier voor meer informatie én om straks deze bijzondere reis van Margit en Ricco te volgen.

Mijlpaal voor wereldreis van Margit Bouman2020-01-07T15:47:29+00:00

De sociale kant van de energietransitie

2019-09-26T14:36:14+00:00

overheidsconsultancy-tekst

De sociale kant van de energietransitie

Klimaat staat hoog op de politieke agenda. Nagenoeg alle gemeenten en provincies denken na over de energietransitie om een bijdrage te leveren aan het milieu. En natuurlijk is dat een belangrijk thema, maar is het ook voor iedereen toegankelijk?

Eerst maar even een definitie:
Energietransitie: de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is de energievoorziening meer decentraal georganiseerd.

De technische benadering
De energietransitie wordt vooral als een technische transitie benaderd en te weinig gezien als een sociale verandering. Het gaat inhoudelijk vooral over alternatieve energiebronnen, isolatie, emissies en te weinig over draagvlak, vertrouwen en gedrag van inwoners. Dit, terwijl het sociale aspect cruciaal is voor het goed laten slagen van een dergelijk grote operatie.

In deze grote operatie is vertrouwen namelijk het belangrijkste element. Wij (Keizers & Visser) hebben ruime kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot het sociale aspect van de energietransitie. Niet alleen is er een energie-winst te behalen, maar ook een winst in financiële zin. En, nog mooier, ook het draagvlak wordt met onze aanpak vergroot. Het vertrouwen van inwoners is bij een verkeerde aanpak snel weg en moeilijk te herwinnen. Daarom is het van wezenlijk belang om dit van meet af aan goed en grondig aan te pakken. We starten de projecten op en laten deze overnemen door de gemeente en haar inwoners zelf. We baseren dat op onderling vertrouwen, en niet vanuit een top-down benadering, maar vanuit de samenleving. En die benadering past ook volledig bij de manier hoe wij kijken naar oplossingen, geheel in lijn met Thorbecke. En het werkt!

Het sociale aspect en samenwerking
De energietransitie dreigt huishoudens met lage tot modale inkomens diep in de portemonnee te raken. Hoe voorkom je een nog grotere kloof tussen inwoners met een groot en inwoners met een te klein budget? Hoe neem je inwoners mee in de transitie en heb je aandacht voor hun financiële situatie? Er moet gekeken worden naar hoe huishoudens met lage inkomens geholpen worden om hun energierekening omlaag te brengen en optimaal kunnen profiteren van hun nieuwe voorzieningen. Samenwerking met corporaties, welzijn, kredietbank en meerdere afdelingen binnen de gemeente zelf is hierbij van groot belang. Inwoners moeten in kleine stappen meegenomen worden in een complexe, nieuwe toekomst. Door samenwerking en een juiste aanpak, zoals bijvoorbeeld de inzet van goede, eigen energiecoaches, kan op effectieve wijze goed resultaat behaald worden. Deze eigen energiecoaches komen uit de bijstand en zo leidt deze aanpak ook tot meer werkgelegenheid, vooral omdat met deze werkwijze bij bedrijven en voor mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen en banen ontstaan.

Een praktijkvoorbeeld door onze adviseur Theo Platje
Specifiek voor Friese gemeenten geldt dat één van de gemeenten waar ervaring is opgedaan Leeuwarden is. De positieve ervaring met de energiecoach is door de provincie overgenomen in het coalitieakkoord en wordt met provinciale middelen onderdeel van het Friese energieplan. In Leeuwarden heb ik, vanuit het sociale domein, een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de energiecoaches en de betaalbaarheid voor minima van wonen en energie. Dit heeft geleid dat mensen uit de bijstand werk hebben gevonden, eigen woningbezitters met te klein besteedbaar inkomen gebruik kunnen maken van een sociaal krediet bij de kredietbank en dat ervaringsdeskundigen betrokken zijn bij de plannen. Vanuit de gemeente heb ik, samen met het fysieke domein, een advies ten behoeve van de provincie geschreven voor de uitrol van deze werkwijze.

Keizers & Visser kan u, als gemeente, helpen met het snel tot uitvoering brengen van een succesvolle aanpak. Wij geven, naast de fysieke kant van de transitie, ook de menselijke kant de aandacht die het verdient. Dit is noodzakelijk om de energietransitie tot een succes te maken.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact op via het contactformulier of tel.:085-4010688. Onze adviseurs komen graag onze visie en aanpak toelichten in uw gemeente.

Profiel Theo Platje 

De sociale kant van de energietransitie2019-09-26T14:36:14+00:00

Tweede bijeenkomst Leefbaarheid vanuit een ander perspectief

2019-09-23T10:13:34+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Succesvolle tweede bijeenkomst Leefbaarheid vanuit een ander perspectief

Het thema ‘Leefbaarheid, sociale cohesie en wat kunnen we aan inwoners vragen?’ is actueler dan ooit en staat bij veel gemeenten en maatschappelijke instellingen hoog op de agenda. Andere benaderingswijzen en nieuwe inzichten komen in Staatshuys – geboortehuis van Thorbecke te Zwolle – bij elkaar.
Om deze reden hebben onze adviseurs Ineke Kalteren en Jan Temmink op 18 januari jongstleden een bijeenkomst ‘Leefbaarheid vanuit een ander Perspectief’ georganiseerd. Deze bijeenkomst werd een succes met een mooie groep afgevaardigden vanuit heel Nederland.

Op 20 september was Staatshuys opnieuw de locatie voor de vervolgbijeenkomst op hetzelfde thema. Tijdens deze ochtendsessie stond de verandering van Nederland naar een nieuwe samenleving op het programma. Hoe zien de dorpen en wijken er uit in 2030? En voor welke opgaven komen we met elkaar te staan?

Er zijn drie sprekers aan het woord geweest. Allen met zeer boeiende verhalen, informatieve feiten en zienswijzen. Het gaf zowel sprekers als deelnemers stof tot nadenken.

  • Dirk Moesveranderkundige en voorzitter van Burgerplatform Tynaarlo – nam ons mee in een gedachten-experiment voor krachtige wijken en sterke gezinnen. Hij vertelde over de maatschappelijke zoektocht van ouders met een koppeling naar de stijgende kosten in (jeugd) zorg en de oorzaken van de stijging van deze kosten. Hierbij kwam een interessante vraag – vanuit burgerperspectief – naar voren: ‘Is de overheid er voor preventie van jeugdzorg? Zo ja, is de overheid er dan ook voor preventie van vechtscheidingen?’ Hoe ver gaat de overheid hier in? Wat is precies haar rol?
  • Klaus Boonstraprojectleider Seker en Sûn bij GGD regio Friesland – vertelde over het vervolg op het landelijke project ‘Innovatie Zorgberoepen en -opleidingen’, genaamd “Seker en Sûn”. Seker en Sûn betekent Zeker en Gezond en is gericht op de zorg in 2030. Hij nam ons mee in de belangrijkste bevindingen en de noodzaak voor nieuwe benaderingswijzen binnen de zorg om op tijd te kunnen anticiperen en niet in permanent crisisbeleid te raken. Een boeiend betoog waarbij de opgave van de krappe arbeidsmarkt en de technologische ontwikkelingen in de zorg tot inzichten hebben geleid. Burgercompetenties vormen de basis voor de vaardigheden van de professionals van de toekomst.
  • Ineke Kostermanprojectleider Wonen en Zorg bij gemeente Houten – deelde haar ervaringen met de gezamenlijke opgave ‘Wonen en Zorg’ binnen de gemeente Houten met ons. Zij vertelde op inspirerende wijze over de rolverdeling en integrale aanpak van wonen en zorg in een gemeente met veel verschillende wijken en woningen. De communicatiestrategie om het ruimtelijk en sociaal domein samen te laten komen is een essentiële succesfactor.

Deze drie verschillende perspectieven gaven veel gespreksstof en nieuwe inzichten. Wederom de vraag van deelnemers voor vervolg-inspiratiesessies in  Staatshuys. Na afloop van de bijeenkomst konden de deelnemers genieten van een broodje en samen van gedachten wisselen en interessante aanknopingspunten delen.

Tweede bijeenkomst Leefbaarheid vanuit een ander perspectief2019-09-23T10:13:34+00:00

Meld u nu aan voor de bijeenkomst ‘Leefbaarheid vanuit een ander perspectief’!

2019-08-02T08:02:36+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Meld u nu aan voor de bijeenkomst ‘Leefbaarheid vanuit een ander perspectief’!

Nederland zal de komende decennia veranderen naar een nieuwe samenleving. De overheid verandert mee, maar gaat dit snel genoeg? We zitten in een duurzaamheidsrevolutie, een samenredzaamheidsrevolutie en een opmars van robotica. Ondertussen wonen er steeds meer ouderen en verwarde personen in onze wijken en dorpen. Wat betekent dit voor onze maatschappelijke opgaven en wat betekent dit voor ons zorgstelsel?

Ineke Kalteren en Jan Temmink organiseren, namens Keizers & Visser, voor u een bijeenkomst waar inwoners, maatschappelijke partners én gemeenten hun ervaringen delen. Niet alleen de succesverhalen, maar ook de valkuilen en de hobbels onderweg. Vanuit verschillende invalshoeken komen bovenstaande vraagstukken aan de orde, die u nieuwe inzichten geven en kunnen helpen om de juiste stap te zetten binnen uw gemeente. Daar wilt u toch bij zijn?
Op vrijdag 20 september 2019 tussen 9.15 en 13.00 uur bent u van harte welkom in Staatshuys – het geboortehuis van Thorbecke – te Zwolle. Aanmelden is verplicht, wees er snel bij want er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar.

Stuur snel een email naar info@keizersvisser.nl met daarin uw persoonlijke gegevens en u ontvangt van ons een bevestiging én het uitgebreide programma.

Meld u nu aan voor de bijeenkomst ‘Leefbaarheid vanuit een ander perspectief’!2019-08-02T08:02:36+00:00

De nieuwe Wet inburgering nieuwkomers; potentieel benutten en een integrale aanpak

2019-07-16T12:09:16+00:00

overheidsconsultancy-tekst

De nieuwe Wet inburgering nieuwkomers;

potentieel benutten en een integrale aanpak

De verantwoordelijkheid voor de regie op de inburgering van nieuwkomers gaat per 1 januari 2021 terug naar de gemeenten. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat er bij het inburgeren maatwerk en kwaliteit wordt geboden. De adviseurs van Keizers & Visser maken gebruik van elkaars ervaring en capaciteiten. Ieder bekijkt een opgave vanuit een bepaalde expertise en dat brengen we bij elkaar. Ook de nieuwe Wet inburgering kent verschillende invalshoeken. We bevragen in dit artikel een aantal van onze adviseurs.

Potentieel aan talenten benutten
De VNG is blij met de inhoudelijke lijn van het voorstel. Gemeenten kunnen als lokale overheid niet-vrijblijvende afspraken maken met taalaanbieders en de inburgeraar over het te volgen traject. De nieuwkomers krijgen bij de gemeente een brede intake en een Persoonsplan Inburgering en Participatie (PIP).
“Dit is een grote verbetering ten opzichte van het huidige systeem.” aldus Jan Christiaan Goudbeek. “In de tijd dat ik wethouder was, vroeg ik me wel eens af of we het potentieel van de inburgeraar wel voldoende benutten. Bij de uitvoering van de nieuwe wet krijgen gemeentes in elk geval de kans om goed te beleggen dat de talenten van mensen goed worden benut. Zo moeten we bijvoorbeeld de opleidingen die we aanbieden beter laten aansluiten bij de diploma’s, die de mensen in het land van herkomst al hebben behaald.”

Ook Johan Kivits is van mening dat we beter moeten aansluiten op wat mensen kunnen, zodat mensen de Nederlandse taal beter leren spreken en schrijven en zij hun kansen om zelfstandig mee te doen in de samenleving vergroten. “We moeten focussen op de talenten die mensen hebben. Daartoe moeten we achterhalen wat de drijfveren van onze inburgeraars zijn. Om die drijfveren goed te achterhalen bij mensen die de taal nog slecht beheersen, moet je mensen soms ook in de eigen taal kunnen benaderen.”

Van sturen naar coachen
Als een gemeente maatwerk per cliënt wil bieden, vraagt dit om een nieuwe aanpak door consulenten werk en inkomen. “Ik wil me graag inzetten om de benodigde gedragsverandering bij de consulenten te bewerkstelligen,” zegt Caspar Rauws. “Ik wil consulenten graag begeleiden, zodat zij leren verder te kijken dan hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Voor het bieden van het maatwerk aan de hand van de talenten van de inburgeraar is het nodig dat ook andere partijen die een rol hebben binnen het traject worden betrokken. Je moet creatief zijn, op een andere manier durven kijken en soms risico’s durven nemen. Dat vraagt om medewerkers die leren om buiten de gebaande paden en resultaatgericht te werken. Een zo regelarm mogelijk beleid is dan noodzakelijk.”

De samenhang benutten
“Bij de uitvoering van de Participatiewet lopen we bij de huidige inburgering tegen de grenzen van de wet aan,” legt Luuk de Boer uit. “In de nieuwe wet kunnen we gelukkig vanaf de start dat mensen in onze gemeente komen wonen aan de slag, of het liefst nog daarvoor. Dat is een enorme verbetering. Zodra we weten wie er naar onze gemeente komt, kunnen we in overleg met het COA; wie zijn het, wat is er al gedaan? Dat is het uitgangspunt voor de doorgaande lijn die we moeten realiseren. We maken een plan waarin alles aan de orde komt: huisvesting, inrichting, uitkering, meedoen in de wijk, financieel plan van aanpak, maar ook begeleiding naar werk of stageplek. Maatwerk bieden maakt het mogelijk dat je verschillende leerlijnen en routes kunt toepassen.”

“Het mooie is dat je allerlei verschillende partijen in beweging kunt zetten om inburgeraars op de juiste wijze te ondersteunen,” zegt Margit Bouman. “Vele organisaties kunnen een deel bijdragen, zodat de inburgeraar zich zo snel mogelijk thuis gaat voelen in een gemeente en als vanzelfsprekend onderdeel gaat uitmaken van de samenleving. Bijvoorbeeld de woningcorporatie die de kennismaking in de buurt kan mobiliseren, maar ook de school, de sportvereniging, de welzijnsorganisatie kunnen een belangrijke rol vervullen.”

Hogere eisen
Er gaan hogere eisen gelden voor inburgering, waaronder een hogere taaleis.
“Inburgeren is echter veel meer dan alleen de taal kennen en zo mogelijk in je eigen onderhoud voorzien,” zegt Jan Christiaan Goudbeek. “Deelnemen aan de samenleving is ook de kinderen op zwemles doen, deelnemen aan het verenigingsleven en vrijwilligerswerk doen. Sommige nieuwkomers kennen een in onze ogen traditionele rolverdeling. Voor die dames is het belangrijk dat voor kinderen, die nog niet naar school gaan kinderopvang wordt geboden, zodat ook zij deel kunnen nemen aan taalles en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.”

Een knelpunt is, zo zegt ook de VNG, dat de wijzigingen ondanks de hogere eisen, binnen de huidige financiële kaders moeten worden doorgevoerd.

Integrale aanpak
Johan Kivits ziet de oplossing in het dichter bij de samenleving organiseren van de inburgering. “Participeren in de samenleving wordt steeds belangrijker. Ook het inzetten van de betrokkenheid van de samenleving voor inburgeraars is een belangrijke randvoorwaarde. Ik wil gemeenten graag meenemen in het neerzetten van trajecten, waarbij zij wel de regie nemen, maar de uitvoering beleggen bij de (lokale) maatschappelijke partners, zoals zorg, onderwijs en welzijn. Zij moeten dan natuurlijk ook de schakel naar de samenleving en naar het bedrijfsleven en werkgevers realiseren.” Caspar Rauws sluit hierop aan: “Ook de woningcorporaties kunnen een stukje van deze verantwoordelijkheid op zich nemen door acties uit te voeren, waardoor bewoners voorbereid worden op nieuwe medelanders die in de wijk komen wonen en inburgeraars zich welkom voelen in de wijk waar ze komen wonen.”

Talenten benutten
Administratieve en ondersteunende functies in Nederland vragen al een behoorlijk taalniveau. Om de taal te leren, moet je vooral de kans krijgen om dit te oefenen in de praktijk,” zegt Ineke Kalteren. “Ga werken vanuit de passie en talenten van de inburgeraar. Ga als gemeente op zoek naar projecten in de gemeente -zoals bijvoorbeeld een volkstuin, het opknappen van een dorpshuis of kerktoren, een schilderklus, een cultuurproject, een bouwploeg of grimeactiviteit voor theater, een kringloopwinkel. Breng culturen bij elkaar, communiceren en leren van elkaar en dan stap voor stap naar onderwerpen die meer schriftelijke taalvaardigheid vragen. Begin met iets waar de individuele passie en vaardigheden van de inburgeraar op aansluit. Zo zorg je voor krachtige gemotiveerde medewerkers. Dat zij met plezier laagdrempelig (zonder veel druk) kunnen beginnen met het Nederlands in de praktijk toe te passen. Taal leer je door te praten en te lezen en er plezier aan te beleven!”

Jan Christiaan Goudbeek, Johan Kivits, Caspar Rauws, Luuk de Boer, Margit Bouman en Ineke Kalteren zijn adviseurs bij Keizers & Visser. De adviseurs van Keizers & Visser ondersteunen gemeenten bij bijvoorbeeld de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe inburgeringswet.

Wilt u weten wat onze adviseurs voor uw gemeente kunnen betekenen? Neem contact op via info@keizersvisser.nl of bel met tel.: 085-4010688 en wij maken geheel vrijblijvend een afspraak.

De nieuwe Wet inburgering nieuwkomers; potentieel benutten en een integrale aanpak2019-07-16T12:09:16+00:00

De uitgaven voor Jeugdzorg weer in balans?

2019-06-06T14:11:20+00:00

overheidsconsultancy-tekst

De uitgaven voor Jeugdzorg weer in balans?

Extra miljard voor jeugdzorg biedt lucht, maar er moet zeker meer gebeuren!

Gemeenten ontvangen ruim één miljard euro extra van het Rijk voor de jeugdzorg: 420 miljoen dit jaar, 300 miljoen in 2020 en nog een keer dit bedrag in 2021. In een reactie zegt de VNG – namens de gemeenten – dat deze incidentele bedragen gemeenten de eerste jaren lucht geven. Maar het uitblijven van een structurele oplossing is, volgens de VNG, teleurstellend.

En dat is precies zoals het is: dit extra miljard geeft inderdaad wat lucht, maar voor een structurele oplossing is méér nodig dan geld. Wat het ingewikkeld maakt is dat er niet één oplossing met één maatregel is die geldt voor elke gemeente. Over het algemeen gaat het om een pakket van verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden: het gaat om maatwerk per gemeente.

De adviseurs van Keizers & Visser kunnen gemeenten hierbij helpen. Zij starten dan met het analyseren van de uitgaven. Hoe zijn de verschillende uitgavenposten ten opzichte van dezelfde posten in een vergelijkbare gemeente? Vallen er bepaalde posten op? Is er bijvoorbeeld ineens een plotselinge toename in de gespecialiseerde jeugdzorg? Wat is daarvan de reden? Hoe is de regionale financiering geregeld? Hoe zit het met de doorverwijzingen? Is het mogelijk om meer (ambulante) zorg of minder specialistische zorg dicht bij huis te organiseren?
Op grond van deze analyse wordt in kaart gebracht welk pakket aan maatregelen in die betreffende gemeente nodig is om te zorgen dat de kosten weer beheersbaar worden én blijven. Het kan bijvoorbeeld, dat de beweging ‘Van zorgen voor, naar zorgen dat’ (nog) sterker moet worden neergezet of dat de beschrijving van de opdrachten voor de lokale partners zodanig moeten worden aangepast, dat zij behalve hulpverlenen vooral ook de netwerken rondom mensen gaan versterken.
Een andere mogelijke maatregel is het goed in kaart brengen van wat er allemaal is aan lokale voorliggende voorzieningen en deze goed onder de aandacht brengen van degenen die hiernaar kunnen doorverwijzen.

Tot het pakket kan ook behoren dat een betere aansluiting tussen onderwijs(zorg) en jeugdzorg moet worden gerealiseerd. Of door te zorgen dat preventie beter en gerichter wordt ingezet. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de middelen die we al hebben, bijvoorbeeld op basis van de bekende gegevens van de JGZ. En op de scholen meer inzetten op extra ondersteuning bij risicofactoren.

Ook kan integraler werken soelaas bieden, waardoor de uitvoering beter en goedkoper kan.

De adviseurs van Keizers & Visser kunnen deze analyse voor u maken met een voor u passend advies. Zij hebben de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met de implementatie en begeleiding van dit proces, met aantoonbaar goede resultaten. En dán pas hebben we het over structurele oplossingen!

Heeft u vragen of behoefte aan een vrijblijvend gesprek?
Stuur dan een email met uw gegevens naar info@keizersvisser.nl en wij nemen binnen een dag contact met u op.

De uitgaven voor Jeugdzorg weer in balans?2019-06-06T14:11:20+00:00
Go to Top